347
MAYIS-HAZİRAN 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA
Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım:
HERKES İÇİN TASARIM

YAYINLAR

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
DOSYA
Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım:
HERKES İÇİN TASARIM

Editör: Deniz İncedayı

“Herkes için tasarım” kavramı mimarlıkta uzun yılların deneyimlerine dayanıyor. Ünlü usta Aalto’nun tasarımda organiklik düşüncesini araştıran uygulamaları, metabolistlerin yeni tasarım kriterleri arayışları ya da Erskine’in kullanıcı dostu ç ...


Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler
Neslihan Dostoğlu
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Ece Şahin
Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Yavuz Taneli
Öğr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

İnsanın yaşam süresinde geçmişten günümüze belirgin bir artış görülmektedir. 20. yüzyılın başında ortalama insan ömrü 47 yıl iken, günümüzdeki ortalama 76 yıla ulaşmış, dünya nüfusunun % 80’inin 65 yıldan fazla yaşadığı saptanmıştır. Bu süreçt ...


Herkes için Tasarım (1): MİMARLIK VE DEMOKRASİ
Maria Theodorou

Dr. Mimar, SARCHA (School of ARCHitecture for All) Kurucu Üyesi ve Yöneticisi

Günümüzde herkes için tasarım kavramı “katılımcı tasarım” ve “erişilebilir tasarım” tanımlarıyla açıklanmaktadır. Çağdaş tasarımcılar, sadece ideal olarak tanımlanan genç ve sağlıklı insan bedenini kendilerine hedef almamalıdırl ...
Kullanıcı Dostu Mekânlara Duyulan İhtiyaç
Krzysztof Chwalibog

Mimar, UIA 2. Bölge “Herkes için Mimarlık” Çalışma Grubu Başkanı

Demokratik toplumların mekân organizasyonlarında belirli ihtiyaçlar gözetilmelidir. “Kamusal alan” nedir? Kamusal alan pek tabii ki herkesin erişimine açık olan mekândır. Burada bahsedilen “herkes”in tanımı sadece genç ve sağlıklı ol ...
TASARIMDA ÖNEMLİ BİR KESİM: ÖZÜRLÜLER*

İngiltere, Japonya ve Türkiye’de Özürlülük ve Erişilebilirlik

Deniz Çağlayan Gümüş

Dr., Şehir Plancısı

Tam olarak erişilebilir/ulaşılabilir bir toplumun temel özelliği, “tüm yapıların oluşturulmasında ve tüm etkinliklerin organize edilmesinde, en geniş çapta insan yapabilirliğinin gözetilmesinin evrensel bir kabul olmasıdır”. Wendell, 1996; 55 (aktaran: Freund, 2001; 705) ...
Evsizlik, Yoksulluk ve Yoksunluk
Özlem Erdoğdu Erkarslan

Yrd. Doç. Dr, İYTE Mimarlık Bölümü

Modernite, toplumsal eşitlik ütopyasını gerçekleştiremedi. Bir türlü gelmeyen toplumsal adaleti beklerken, kendimizi birden sınıfsal uçurumların daha da keskinleştiği, asimetrik güçlerin tolere edilemez boyutlara ulaştığı günümüz koşullarında ...
Birlikte Oynamak
Hikmet Sivri Gökmen

Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Herkes için tasarım yaklaşımı, yapılı çevrenin düzenlenmesinde herkesi içine alma konusunda bir araçtır. Herkesi kapsayan bir toplum yaratmak mimarların sorumluluğu olduğu kadar, insan haklarını gözeten yönetimlerin de sorumluluğudur. Bir sü ...


Çocukların Mimarlığı için Bir Ortaklık: KIDS
Ela Tekkaya Poursani

Dr., Mimar, KIDS Projesi Yürütücüsü

Teksas eyaletinin San Antonio kentinde çocuklara yönelik okul dışı sanat çalışmaları 1960’lı yıllara kadar gidiyor.1 (Resim 1) San Antonio’da bu konuda öncülüğü özel bir kuruluş olan Gün ...
YAŞLANAN BİR TOPLUMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
“Evrensel Tasarım” Paradigmasının Bir Alt Kullanıcı Grubunda İrdelenmesi
Yavuz Taneli>
Öğr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
EVRENSEL TASARIM BİR PARADİGMA MIDIR?

Evrensel tasarım, fiziksel mekânların ve her türlü ürünün, her yaşta, her yetkinlik düzeyindeki kişi tarafından kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan düşünsel bir yaklaşımdır. (1) Bu yaklaş ...