348
TEMMUZ-AĞUSTOS 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

"Denizli Geleceğini Arıyor"

Denizli Belediye Başkanlığı tarafından Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması açılmış, çeşitli tartışmaların yaşandığı bir kolokyum ile birlikte Mart 2009’da kazananlar açıklanmıştı. Denizli Belediyesi, sözkonusu yarışma sonucunda önerilen yapılaşma koşullarını, açık alan kullanım biçimlerini, bu düzenlemenin çevresel doku üzerindeki dönüştürücü etkilerini ve gerek yaya, gerekse araç dolaşım kurgularını kent merkezinin yeniden yapılandırılması aşamasında doğrudan bir girdi olarak kullanmayı hedefliyordu. Yarışma süresince karşılaşılan sorunlar ve Denizli Valiliği’nin, kent merkezinde, mevcut hükümet binası çevresinde yeni bir hükümet binası yapması isteği, bu sempozyumun yapılmasını tetikleyen ana unsurlardan biri oldu.

Sempozyumda, “Tarihe Bakmak”, “Dünü Yarına Bağlamak”, “Planlamak-Müdahele Etmek ve Yarını Kurmak” başlıklı oturumlar çerçevesinde Denizli kent merkezinin gelişim vizyonu tartışıldı. Denizli’nin, sahip olduğu değerlere dayanarak ortaya koyacağı gelişim vizyonuna göre “Nasıl bir kent merkezi? Yarının hangi önemli gelişme stratejileri, hedefleri ve aksları doğrultusunda gelişecek nasıl bir Denizli?” sorularına yanıt arandı. Yapılan sempozyum sonucunda şu tespitler yapıldı:

 • Denizli kenti mevcut haliyle “Büyükşehir” koşullarını taşıyan bir kenttir.

 • Çevresi ile ilişkilendirilmiş, bütüncül ve kültürel varlıkların korunmasına dayalı, kent merkezini canlandıracak zorunlu bir düzenlemeye gereksinim vardır. Kültür olgusu kentte öne çıkarılmalıdır. Yeni kent merkezleri, kültür odaklı merkezlerdir.

 • Denizli kent merkezi küçük ölçekte Delikliçınar-Bayramyeri arası olmasına karşın bu Tren Garı, Laodikeia ile Çamlık Pamukkale Üniversitesi yönlerine doğru zaman içinde genişletilmelidir.

 • Bu çerçevede, Laodikeia ile kent merkezi arasında yer alan aksa ilişkin mevcut çevre düzeni planı revize edilmeli, Laodikeia ve Eskihisar için gündemde olan imar planı çalışmaları bir bütün halinde yeniden ele alınmalıdır.

 • Hükümet Konağının kent merkezinde ve tanımlanan bu alanda bir yerde kalması ve yapılması gerekir. Binanın programı, çevresini etkileyecek ve değiştirecek özelliklere sahip olmalıdır.

 • Bu alandaki yapı stoğu dikkate alınmalıdır. Kimlikli, Cumhuriyet’in mirası yapılar; Erkek Sanat Okulu Taş Atölyeleri, Hükümet Konağı, Kız Meslek Lisesi, Gazi İlkokulu ve alanda bulunan ağaçların oluşturduğu yeşil doku özenle korunmalıdır. Merkezin sosyal, kültürel, ticari olarak canlandırılması için proje kapsamında dönüştürülmelidir. “Koruma için yapılan iyi şeyler turizm için de iyidir.” Bu çalışma yapılırken, tescilli olsun ya da olmasın korunması kabul görmüş yapılar ile depreme dayanıklı veya güçlendirmeye değecek yapılar ve yıkılmasında sakınca görülmeyecek yapılar belirlenmelidir.

 • Bu merkezde kentin tarihini, kültürünü ve geleneksel yaşantısı hakkında arşivlerin yer aldığı bir kent müzesi yapılmalı ya da kimlikli binalardan dönüştürülmelidir. Arkeolojik müze, merkeze fazla yükleme getireceğinden ve büyüme olanağı olmadığından, kazı alanlarında, kendi yerlerinde arkeoloji müzeleri yapımı teşvik edilmelidir.

 • Yeni Hükümet Binası için ayrılan kaynağın kullanımına olanak tanınmalı, bunun için proje elde etme süreci başlatılmalıdır. Bir yarışma süreci programlanmalı, yukarıdaki hususlar yarışma şartnamesine dönüştürülmelidir. Jüri, Denizli’yi bilen, anlayan, sempozyumda ortaya çıkan ortak değerleri gözeten deneyimli uzmanlardan oluşmalıdır. (Yarışma altlığı için imar planları, plan raporları, merkeze-alana ait hava fotoğrafları, envanter çalışmaları, mevcut yapılara ilişkin planlar, projeler, yarışmaya katılacak ekiplerin mesleki profilleri ve mesleki profilleri, Belediyenin performans raporları, alanla ilgili analitik veriler, ağaç rölövesi, ulaşım raporları, mülkiyet durumları, plankote, yapısal durum vb. sempozyum eki olarak ayrıca bir raporla belirtilecektir.)

 • Bu merkezdeki mevcut imar planları birbiri ile çelişmektedir. Çelişkiler giderilmeli, kent merkezini canlandıracak kullanım kararları, plan hükümleri, yoğunluk katsayıları planlara işlenmelidir. Konu Nazım Plan değişikliği gerektirmektedir. (1/25.000lik İl Çevre Düzeni Planı ve alt planları)

 • Merkezin düzenlenmesi sırasında araç trafiği ve yaya trafiği dikkate alınmalı, merkezin insansızlaştırılmasına sebep olacak radikal trafik değişikliklerinden kaçınılmalıdır.

 • Kent merkezinin gelişmesini engelleyen yaygın, saçaklanmış gelişme önlenmeli; kentin imarlı arsa stoğu ve yapı stoğu çıkarılmalıdır. İlde ve kentte kültür varlıkları envanteri çıkarılmalıdır. Laodikeia kentin tarihsel, simgesel ögesi olmalıdır.

 • Bu sempozyum ile yıllardan bu yana özlenen “kentsel demokrasi” ve halkın kararlara katılımının geliştirilmesini amaçlayan çalışma modeli bundan sonra da ilin, kentin geleceğini ilgilendiren çalışmalara örnek alınmalıdır. Kent alanları, bölgeleri, ortak değerleri ticaretin bir rantı olarak kullanılıp atılmamalı, rantın kamu yararına paylaşımı, kullanılmasına dikkat edilmeli, amaç yaşamaktan zevk duyulacağı, sağlıklı, kaliteli eğlenceli, yaşanılabilir ve yaşayan kent mekanları yaratmak olmalıdır.

 • Mimarlar Odası Denizli Şubesi; merkez yönetimi, yöneticileri, şube yöneticileri ve sempozyum danışma kurulu ile birlikte özverili çalışmaları sonucu, 1990 Pamukkale Sempozyumu’ndan bu yana yeni bir sempozyumla kent yaşamına olumlu katkı sunmuştur.

Sempozyum sonuçlarının yaşama geçirilmesinin izlenmesi de Mimarlar Odası’na ve sivil topluma düşecektir.

Bu icerik 1138 defa görüntülenmiştir.