367
EYLÜL-EKİM 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Cami
    Doğan Kuban, Prof. Dr., Mimarlık Tarihçisi

YAYINLARKÜNYE
ODADAN

Meslek Odaları ve Meslek Alanına Yapılan Çağdışı Müdahalelere Karşı UIA, ACE, UMAR ve BAK’tan Mimarlar Odası’na Uluslararası Destek

Türkiye’de iktidar ve rant çevreleri tarafından meslek Odalarına ve meslek alanına yapılan müdahalelerin yanı sıra meslek mensuplarının haklarının gasp edilmesi konusunda atılan adımlar, uluslararası mimarlık platformunda da güçlü tepkiler yarattı. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), Avrupa Mimarlık Konseyi (ACE), Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) ve Alman Federal Mimarlar Odası (BAK), yapılan düzenlemeler hakkındaki görüşlerini ve endişelerini, TC Cumhurbaşkanı ve Başbakanına hitaben yazdıkları bir mektup ile dile getirdiler. Uluslararası meslek örgütleri, Türkiye’de Odaların duyarlı tüm kesimler ile birlikte sürdürmekte olduğu, mesleki ve demokratik hakların korunması ve sağlanması, mimarlık ve kent değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, bilimin rehberliğinde kamu ve toplum yararının gözetilmesi yönündeki çabalarını destekleyen görüşlerini ilettiler. Mimarlar Odası’nın bu düzenlemelerin iptali amacıyla açtığı davada yargı süreci devam ediyor. Odanın 5 Temmuz 2012 tarihinde Ankara’da konuyu basın mensupları ile paylaştığı toplantıda kamuoyuna duyurulan açıklamalara www.mo.org.tr adresinde “Basın Açıklamaları” bölümünden ulaşılabiliyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)

UIA, 131 ülke ve bölgeden 1.400.000’i aşkın mimarı temsil eden üye kesimlerden oluşmaktadır. Türkiye, kurucu üyelerinden biridir. Türkiye Mimarlar Odası, UIA’nın en etkin üyelerinden biridir ve sahip olduğu mesleki örgütlenme yapısı mimarların kayıt ve sicillerinin tutulması, mesleki denetim, sürekli mesleki gelişim ve büro tescili gibi işlevleri nedeniyle diğer dünya ülkeleri için önemli bir model oluşturmaktadır. [...]

Bir ülkede güçlü ve özerk bir meslek odasının varlığı, o ülkedeki mesleki hizmetlerin bu alanın uzmanlarınca düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlamakta, mesleki hizmetlerin kamu yararına en iyi şekilde uygulanmasını ve bireylerin sağlık ve güvenliği de dahil olmak üzere kamu yararının korunmasını garanti altına almaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’deki yasal düzenlemelerle ilgili yakın zamanda yapılan değişiklikler, bu garantileri azaltmış ve kamu yararını, kamu çıkarının korunmasını, günlük yaşamı ve bireylerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmüştür. UIA ve uluslararası mimarlık topluluğu adına, meslek odalarının kimliklerinin çağdaş toplumların gelişiminde yadsınamaz bir role sahip olduklarını vurgulamak isterim.

Albert Dubler

UIA Başkanı

 

Avrupa Mimarlık Konseyi (ACE)

ACE’nin çalışmalarını sürdürdüğü 20 yıl boyunca, Avrupa’da mimarlık mesleğinin konumuna

ve özellikle de kamu yaşamı ve yararında kabul görmüş rolüne ilişkin net bir bakış ve

yaklaşım geliştirmiş bulunuyoruz. [...]

Sayın Cumhurbaşkanı, uzun yılların getirdiği deneyimimize dayanarak, hem genel kamu

yararının hem de tüketici yararının yeterli eğitim ve staj, mesleki deneyim, sürekli mesleki

gelişim, hakemlik ve uzlaşmazlıkların çözülmesi ve etik kurallar yoluyla iyi bir şekilde

korunabildiği konusunda sizi temin etmek isterim. Tüm bunlar, ACE tarafından da büyük

saygı duyulan Türkiye Mimarlar Odası gibi Meslek Odaları tarafından sağlanmakta ve etkin

bir şekilde denetlenmektedir. ACE’de bizler, Mimar Birlikleri ve Odalarının yüksek meslek

standartlarına en iyi şekilde uyulmasını sağlayarak yapılı çevrede kaliteyi garanti altına alan

ve aynı zamanda az maliyetli ve az bürokrasiye sahip en iyi örgütlenmeler olduğuna

inanmaktayız.

Selma Harrington

ACE Başkanı

 

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR)

UMAR, Akdeniz çevresindeki 14 ülkeden mimarları temsil eden üye kesimlerden

oluşmaktadır. Türkiye, kurucu üyelerinden biridir. Türkiye Mimarlar Odası, UMAR’ın en etkin üyelerinden biridir ve sahip olduğu mesleki örgütlenme yapısı mimarların kayıt ve sicillerinin tutulması, mesleki denetim, sürekli mesleki gelişim ve büro tescili gibi işlevleri nedeniyle diğer dünya ülkeleri için önemli bir model oluşturmaktadır. [...]

Türkiye Mimarlar Odası, dünya ülkeleri için önemli bir model olarak kabul edilirken, ülkenizde

yakın bir dönemde kabul edilen çeşitli yasal düzenlemelerin mimarların meslek odalarının

mesleki ve kamusal işlev ve yetkilerini kısıtlamaya yönelik düzenlemeler içerdiğini üzülerek

öğrenmiş bulunuyoruz. Bir ülkede güçlü ve özerk bir meslek odasının varlığı, o ülkedeki

mesleki hizmetlerin bu alanın uzmanlarınca düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlamakta,

mesleki hizmetlerin kamu yararına en iyi şekilde uygulanmasını ve bireylerin sağlık ve

güvenliği de dahil olmak üzere kamu yararının korunmasını garanti altına almaktadır.

Bu kapsamda, Türkiye’deki yasal düzenlemelerle ilgili yakın zamanda yapılan değişiklikler,

bu garantileri azaltmış ve kamu yararını, kamu çıkarının korunmasını, günlük yaşamı ve

bireylerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmüştür. UMAR adına, meslek odalarının kimliklerinin çağdaş toplumların gelişiminde yadsınamaz bir role sahip olduklarını

vurgulamak isterim.

André Békhazi

UMAR Başkanı

 

Alman Federal Mimarlar Odası (BAK)

[...] Yerindenlik temel ilkesi esasına dayalı olarak kamu yönetiminin yetkilerini paylaşması kapsamında güncel ve maliyetler açısından etkin bir yöntem olan, Birlikler veya Odalar yoluyla kendi kendini düzenleme yaklaşımını güçlü bir şekilde destekliyoruz ve saygı duyuyoruz. Bunun yalnızca Alman mimarların görüşü olmadığı konusunda kanıtlar bulunmaktadır: İsveç dışında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde mimarlık mesleğini düzenleyen Odalar veya oda benzeri örgütlenmeler kurulmuştur. Bunun en son örneği 2007 yılında İrlanda’da kurulan örgütlenmedir. Bu kapsamda, Türk hükümetinin Odaların esas işlevlerini zayıflatarak bu işlevleri “Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü” ve “Teknik Danışmanlık Kuruluşları”na devretmesi yaklaşımına katılamamaktayım.

Oda sisteminin, aşağıdaki nedenlerden dolayı, AB Üye Ülkeleri’nin büyük bir çoğunluğunda

kabul gördüğünün altını çizmek isterim:

  • Maliyetler açısından etkinlik, daha az düzenleme ve bu nedenle daha az bürokrasi –devlet, kamusal işlevler konusunda odaları yetkilendirerek kamu yönetimindeki bürokrasi giderlerini ve yapıyı azaltmaktadır.
  • Çift taraflı kazanım: odaların kendi kendini düzenlemesi ilkesi kapsamında kamu yönetiminin maliyetleri düşük tutulurken, devlet yetkili bakanlık eliyle yasal denetimi sağlamaktadır.
  • Birlikler, mesleki konular için hali hazırda yerleşik ve çalışır durumdadır; mimarlık konularında kapsamlı bilgi ve yetkinliğe sahip olmaları nedeniyle mimarlık hizmetlerinde yüksek mesleki standartlar getirerek, yapılı çevrede yüksek kalite sağlarlar.
  • Odalar ve Birlikler, mimarların görev ve sorumluluklarını sürekli olarak etik kurallar kapsamında denetler ve böylece yapı sektöründe etkin tüketici koruması sağlar. Bu nedenle, mesleği uygulayan tüm meslek mensuplarının zorunlu olarak üyeliği şarttır.
  • Birliklerin uzmanlığı Avrupa Kanun Koyucuları tarafından 2005/36/EC sayılı Mesleki Yeterlilikler Direktifi’nde de vurgulanmıştır. Bu direktifte odalar Mimarlık mesleği için Yetkili Kurumlar olarak tanımlanmıştır.
  • Mimarlık Birlikleri bu belirtilen direktifin yanı sıra 2006/123/EC nolu İç Pazarda Hizmetler Direktifi kapsamında da görev yaparak, bir ülkede kayıt olarak bir başka ülkeye giden mimarların hizmet vermesi ve denetlenmelerini de sağlamaktadır.
  • AB Üye Ülkeleri Mimarlık mesleğinin Birlikler yoluyla kendi kendini düzenlemesini desteklemektedir. Portekiz ve İrlanda bu etkin ve maliyetler açısında tasarruflu düzenleme yönteminin farkına varmış ve sırasıyla 1998 ve 2007 yıllarında Mimar Odalarını kurmuşlardır.

 

Sigurd Trommer

Alman Federal Mimarlar Odası Başkanı

Bu icerik 4169 defa görüntülenmiştir.