386
KASIM-ARALIK 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Mimari Proje Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziemir, Aktepe ve Emrez Mahallelerinde, yaklaşık 122 hektar büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanında, birim konuttan başlayarak, yapı, mahalle, semt, kent bütünü ve bölgesel ölçekte kararlar içeren geniş bir planlama ve tasarım sürecini içerecek, insan haklarına saygılı ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel çevre üretilmesi hedefiyle serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Mimari Proje Yarışması düzenlendi. Yarışmada 31 proje değerlendirmeye alındı, 5 eşdeğer ödül, 5 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

B. Fügen Selvitopu (İzmir B. Bel. Gn. Skr. Yrd.), A. Suphi Şahin (İzmir B. Bel. Kentsel Dönüşüm Dairesi Bşk.), Mitat Kale (Gaziemir Bel. Bel. Bşk. Yrd.), Tevfik Tozkoparan (İzmir B. Bel. Bşk. Danışmanı), Koray Velibeyoğlu (İzmir B. Bel. Bşk. Danışmanı), Muzaffer Tunçağ (İnşaat Y. Müh.), Ersin Pöğün (Y. Müh. Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Sezai Göksu (Prof. Dr., Şehir Plancısı)

Deniz Aslan (Dr., Y. Mimar), Tamer Başbuğ (Mimar), Tolga Çilingir (Yrd. Doç. Dr., Şehir Plancısı), Devrim Çimen (Dr., Y. Mimar), Celal Abdi Güzer (Prof., Dr. Mimar), Adnan Kaplan (Prof. Dr., Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Erdal Onur Diktaş (Yrd. Doç. Dr., Mimar), Emine Malkoç True (Doç. Dr., Peyzaj Mimarı),Hayat Zengin (Doç. Dr., Şehir Plancısı)

RAPORTÖRLER

Zeynep Özge Bayrak (Şehir Plancısı), Oya Erdin (Şehir Plancısı), Efe Öner (Y. Mimar)

EŞDEĞER ÖDÜL

NURHAK İNAN KARAÇAY peyzaj mimarı, İLKER ERTUĞRUL mimar, AMBER EROYAN şehir plancısı

Yardımcılar: Zeynep Oba

PROJE RAPORUNDAN

Altan Aydın Caddesi, önerilen planda ticari aks olarak tasarlanmıştır. Bu caddenin iki cephesinde konumlandırılan ticari alanlar ile Pazar alanından oluşan Kentsel Çalışma Alanları önerilen tasarımda toplam alanın % 4,12’sini oluşturmaktadır. Ayrıca yeni fuar alanının bölgeye olan bağlantısı ile konaklama ve ticari hizmet ihtiyacının artması gerekçesiyle Aktepe Kent Parkı çevresinde tasarlanan karma fonksiyonlu alanların % 70 oranında ticari fonksiyonda olması önerilmiştir. […] Aktepe ve Emrez Mahalleleri için önerilen projede yedi farklı plan tip kullanılmıştır. Derelerin oluşturduğu vadilerde daha az katlı ve düşük yoğunluklu tipolojiler oluşturulurken yüksek kesimlerde yüksek katlı yapılara yer verilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede, açık alan sürekliliği ve oluşturulan kentsel çeşitlilik, sekiz aşamada tanımlanan kentsel dönüşüm senaryosu, katmanlar arası ilişkilerdeki okunaklılık ve düşünsel kurgunun plana aktarılmış olması olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte, blokların ölçü, ilişki ve yönlenmelerindeki elverişsizlik, avlulu lok tipolojisinin ölçek farkı gözetmeksizin tekrarı olumsuz bulunmuştur.

EŞDEĞER ÖDÜL

İBRAHİM ALP şehir plancısı, JÜLİDE ALP şehir plancısı, OKNUR ÇALIŞKAN mimar

PROJE RAPORUNDAN

Mahallenin fiziksel sınırlarını da tarif eden iki dere yatağı, "açık yeşil sistem" kurgusunun en önemli bileşenleridir. Bu yeşil koridorlar, dere yataklarının ıslahı ve vadi peyzajının restorasyonu ile farklı kimliklerde rekreatif işlevlere imkân verir. Rekreasyon vadileri komşuluk grupları arasından birbirlerine bağlanır. […] Mahalle ana hatları itibari ile benzer büyüklükte beş konut alt bölgesinden oluşur. İlkokul Yerleşme Birimi olarak da yorumlanabilecek bu alt bölgelerden dördü, topografyanın tanımladığı bütünlük içinde ana yerleşkeyi oluşturur. Beşinci alt bölge ise Polis Lojmanlarının komşuluğunda yer alır. Bu alt bölge ve alanın batısında yer alan alt bölgenin, uygulama sürecinde ilk etap olarak ele alınması ve geçici konut stoku olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede, topografya ile geometrik kurgu arasındaki ilişki, blokların noktasal yoğunluğuyla kazanılan açık alan kullanımları, oluşan dokunun çevre ile kurduğu süreklilik ilişkisi, rasyonel plan kurgusu bulunmuştur. Öte yandan, plan tipolojilerinin tekrarı ve ulaşılan kentsel imgenin bölgeyle kurduğu temsiliyet ilişkisi, açık alan kurgusundaki yumuşak ve sert zemin rejiminin dengesizliği olumsuz bulunmuştur.

EŞDEĞER ÖDÜL

H. BÜŞRA AL mimar, BERRİN ÖZDEMİR mimar, İLKER İĞDELİ mimar

Yardımcılar: Ozan Çelik, Bihter Öztürk, Tolgahan Akbulut, Çağla Özardalı, Salih Özkan Dursun, Özge Taşar, Aykut İğdeli, Elif Gözlügöl, Sine Yeşilkaya

PROJE RAPORUNDAN

İçe dönük ve kendine yetebilecek konut yoğunluklu yerleşim dokusu, çevresiyle direk olarak ilişki kurduğunda sorunlu arakesitler ile karşılaşılmaktadır. Çevre ilişkileri büyük ölçekli kesikler ile örgütlenen bölge için, bir yeşil kentsel arakesit kurgulanmıştır. Bu kentsel arakesit, alan içinde kurgulanacak mahalle ölçekli yaşantıyla büyük kentsel eşikler arasında bir geçiş mekânı oluşturacaktır. Öneri kentsel arakesit, hem alanın içinde oluşturulacak yerleşim dokusunun ihtiyaçlarına karşılık verecek hem de yerleşim sahiplerinin dışında da bölgeyi bir çekim merkezi haline getirecektir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede, alan çeperinin ele alınma biçimi, kamusal alanların çevre ile ilişkisinin kurulma şekli, 2. aşamadaki gelişmişlik seviyesi, fuar giriş bölgesi ve benzeri odak noktalarının ele alınışı, yol bağlantı kesitlerinin kamusal alanlarla ilişkisi ve eski kurşun fabrikasının etki sahasını koruyucu kent parkı önerisinin geliştirilmesi olumlu bulunmuştur. Öte yandan, projenin mimari dilindeki eklektik durum ve mimari çeşitliliğin rastlantısallığı olumsuz bulunmuştur.

EŞDEĞER ÖDÜL

SÜLEYMAN AKKAŞ mimar, NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ mimar

Yardımcılar: Cihat Ömer Akgün, Bahar Taşçı, Yasin Gül, Özlem Reis

PROJE RAPORUNDAN

Mevcut yapı adalarında konut bloklarının birbirine sırt dönmesi ile oluşan kullanılmayan arka bahçeler ortaya çıkar. Öneri tasarımda; kullanılan, içinden geçilen, bina ve konut girişlerini de sağlayan iç sokaklı bir konut tipolojisi önerilmiştir. Aktepe ve Emrez mahallelerini birbirinden ayıran Altan Aydın Caddesi doğrultusu korunmuştur. Bölgeyi yeni fuar alanına bağlayan Süleyman Ergin Caddesi doğrultusu alanın daha kuzeyine taşınmış ve Altay Aydın Caddesi ile bağlantıyı sağlayacak yeni bir ana arter planlanmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede, yer seçimi ve yapıların birbirleri ile ilişkilerinde arazi topografyasının belirleyici olması, başta rüzgar olmak üzere iklimsel verileri dikkate alması, açık alan ve yapılı çevre ilişkisinin güçlü kurgusu ve yerinde dönüşüm modeline uygun etaplama önerileri olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte, çevresinde bulunan kentsel odaklarla (özellikle fuar alanı ile) kurduğu ilişkiler yeterince geliştirilememiştir. Ana akslarda geliştirilmiş olan güçlü yaya erişim olanaklarının konut dokusu içerisinde süreklilik sağlamaması olumsuz bulunmuştur.

EŞDEĞER ÖDÜL

SEÇKİN KUTUCU mimar, EBRU YILMAZ mimar, YONCA KUTUCU mimar

Yardımcılar: Beyza Nur Beydilli, Esra Cevizci, Can Hoş, Oğuzhan Zeytinoğlu, Engin Tayfun Bakış, Eric Ogwal, Orhan Asan

PROJE RAPORUNDAN

Proje alanı, temelde birbiri ile kesişen ticari ve kültürel kullanımların oluşturduğu omurgalar üzerinden kurgulanmıştır. Ticari aks, mevcut Altan Aydın caddesi doğrultusunda ele alınmış, kültürel aks ise Yeni Fuar alanı ve alandaki mevcut yapılar doğrultusunda, ticari aksla kesişecek biçimde ele alınmıştır. Bu omurgalar aynı zamanda proje alanının topografyası ile örtüşmektedir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin uygulanabilir olması, yol kademelenmesi, bütün kamusal gereksiimlerin erişilebilrliği, buna yönelik oluşturulmuş olan kültür omurgası, farklı alternatiflere olanak tanıyan çeşitlenme ve ilk etapta konut programlarını boş parsellere yerleştirme yaklaşımı olumlu bulunmuştur. Diğer yandan, tüm konut yerleşkesini tekil bir modül üzerinden geliştirilmesi olumsuz bulunmuştur.

EŞDEĞER MANSİYON

TARIK YAŞAR peyzaj mimarı, TUĞYAN KEPKEP peyzaj mimarı, TUNAY KANTÜRER mimar

Yardımcılar: Alican Karalar, Lizge Oturan, Zeynep Günöz, Suat Batuhan Esirgen

EŞDEĞER MANSİYON

SACİT ARDA KARAATLI mimar, LEBRİZ ATAN mimar

EŞDEĞER MANSİYON

AHMET ÜNVEREN mimar, AHMET ONKAŞ mimar, CAN GÖRGÜN mimar,

Yardımcılar: Ulufer Çelik

EŞDEĞER MANSİYON

METİN KILIÇ mimar, DÜRRİN SÜER KILIÇ mimar, DENİZ GÜNER mimar, FULYA SELÇUK mimar, ALİ CAN HELVACIOĞLU mimar, İREM İNCE şehir plancısı, İPEK KAŞTAŞ UZUN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Binnaz Uygur, Zeynep Soysal, Ali Yontucu, Enise Hatipoğlu, Merve Kartal, Gökçe Çelikbilek, Diclehan Bekir

EŞDEĞER MANSİYON

AYHAN USTA mimar, GÜLAY USTA mimar, ALİ KEMAL ŞEREMET mimar

Yardımcılar: Ahmet Türel, İbrahim Yılmaz, Göksu Özalp, Bekir Topaloğlu, Melih Kamoğlu, Ayşegül Ken, Merve Caymaz, Özge Özökçe

 

Bu icerik 3555 defa görüntülenmiştir.