334
MART-NİSAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

GELECEK SAYILAR

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: KENTLER VE MEYDANLARI

  • Çevre, Kent, Mimarlık
    Jale Erzen

    Prof.Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü

    SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği Başkanı

MİMARLIK’tan 334KÜNYE
YAYINLAR

YAYINLAR

MODERN TÜRK MİMARLIĞI

Derl. Renata Holod, Ahmet Evin, Suha Özkan, Şubat 2007, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara.

1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi ortaklığında, Pennsylvania Üniversitesi Müzesi’nde düzenlenen “Modern Türk Mimarlığı” semineri ve sergisine paralel olarak hazırlanan kitap, 1984 yılında aynı üniversitenin yayını olarak çıkmıştı. İkinci baskısı Mimarlar Odası Yayınları’ndan 2005 yılında İngilizce olarak yapılan kitap, 2007 yılında Türkçe’ye kazandırıldı. Kitap, Türk mimarlığının Cumhuriyet dönemi öncesi ve Erken Cumhuriyet dönemi ulusal kimlikle şekillenen durumu (Yıldırım Yavuz); yeni ulus devletle birlikte modernitenin ‘keşfi’ (Afife Batur); İkinci Dünya Savaşı süresince yaşanan güç dönemler (Üstün Alsaç); liberal ve demokratik çabalarla birlikte uluslararası stilin gelişi (Mete Tapan); 1960 sonrası çoğulculuk yaklaşımları ve dramatik değişimler (Atilla Yücel); yanısıra konut yerleşimleri (Yıdız Sey) ve sosyal bağlamı çizen (İlhan Tekeli) iki tematik yazı yer alıyor.

XXII. DÜNYA MİMARLIK KONGRESİ: RESMÎ PROGRAM, AÇILIŞ VE KAPANIŞ KONUŞMALARI, BİLDİRGELER, DEĞERLENDİRMELER

Ed. Deniz İncedayı, Ocak 2007, UIA 2005 İstanbul Kongresi Etkinlikleri Dizisi, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara.

UIA XXII. Dünya Mimarlık Kongresi’nin 2005 Temmuz ayında İstanbul’da gerçekleştirilmesi, kentimiz ve ülkemiz açısından mimarlık alanında önemli bir dönüm noktası oldu. Bu yayınla, Kongre ortamına getirilen emeklerin, tartışmaların ve çalışmaların, mimarlar için bir başvuru kaynağı oluşturarak birarada sunulması amaçlanıyor. Kongre programında yer alan çalışmaların başlıklarıyla tanıtılması, belirli konularda çalışma yapan veya özel ilgi alanı olan kişilere, gerekli iletişimi sağlamada ve yönlendirmede yardımcı olmayı hedefliyor. Kongredeki akademik, bilimsel çalışmalar hakkındaki bilgilere yer verilmekten öte, Kongre sürecinde yapılan etkinlikler, resmî konuşmalar, aktarılan mesajlar da belgelenerek kalıcı kılınıyor. Kongrede sunulan içerikler kuşkusuz ki çalışma süreçlerinden birer kesit. Ancak çeşitli ilgi alanlarıyla iletişim kurabilmek, bilgi kaynaklarına ulaşabilmek istendiğinde, Kongre sürecine geri dönülerek ve ilgili başlıklardan yararlanılarak etkileşim alanları kurulabilmesini hedefliyor.

MİMARLIK EĞİTİMİ DERNEĞİ (MİMED) ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ 2006

Ed. Zeynep Ataş, Meltem Aksoy, Pelin Dursun, Nurbin Paker Kahvecioğlu, Kasım 2006, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara; 97 sayfa.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen “MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri”nin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2006 yılında 225 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alanlar, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta biraraya getirildi. Kitabın sonunda dereceye giremeyen projeler de katalog formatında sunuluyor.

ŞEHİRLER VE SOKAKLAR

Derl. Zeynep Çelik, Daire Favro, Richard Ingersoll, Şubat 2007, Çev. Bilgi Altınok, İnsan ve Toplum Yayın Dizisi, Kitap Yayınevi, İstanbul; 216 sayfa

Değerli mimarlık tarihçisi Spiro Kostof’a armağan olarak hazırlanan kitap, ilk defa 1994 yılında University of California Press tarafından 22 yazarın makalesinin derlemesi olarak yayımlanmıştı. Bu derlemeden Türkiye’deki okurlar için seçilen 10 makaleyi içeren kitap, Kostof’un çalışmalarına referansla “sokak” kavramına hem bir tasarım ürünü, hem de toplumsal yaşamın şekillendirdiği bir mekân olarak zengin incelemeler sunan yazılardan oluşuyor. Mimarlığa kentsel bir fenomen olarak bakan Kostof’un “kent süreci” olarak tanımladığı sokak ve onun özgün niteliklerine dair yaklaşım, kitapta yer alan ve tümü öğrencileri ve meslektaşlarınca yazılmış makalelere yansıyor. Her makale, kendine özgü tarihsel koşulları olan belirli bir kentin tek bir sokağına dair ayrıntılı bir araştırma sunuyor. 19. yüzyıl Atinası’nın yeni bulvarları; antikçağ Roması’nın sokaklarında dolaşan zafer alayları; Cuzco’da İnka ritüellerine sahne olan Hawkaypata Meydanı; Rönesans Roması’nda askeri nedenlerle tasarlanan Piazza di Ponte’de üççatal oluşturan sokaklar; 19. yüzyıl New Orleansı’nda kentin geleneksel dinlenme yeri olması gereken suyla çevrili mekâna yapılan set; MÖ 2. yüzyıl Efesi’nin benzersiz topografyasında emperyal bir ortam yaratan ana cadde; İstanbul’da Oryantalist zihniyetle yeniden inşa edilen Soğukçeşme Sokağı; Moskova’da sosyalist gerçekçi düşünceyle yeniden düzenlenen Gorki Sokağı; Mussolini’nin faşist propagandası amacıyla yeniden tasarlanan Trablusgarp’ta Kale Meydanı incelenen örnekler arasında yer alıyor.

DESIGN AND CINEMA: FORM FOLLOWS FILM

Derl. Belkıs Uluoğlu, Ayhan Enşici, Ali Vatansever, 2006, Cambridge Scholars Press, Londra; İngilizce, 361 sayfa ve DVD.

Tasarım disiplinleri ile sinema arasındaki yakınlık, bir yandan özsel, öte yandan ise temsili bağlamda olmak üzere iki tür kazanım sağlıyor. Özsel bağlamdaki kazanım, varoluşun ve mekânın kavranmasındaki köklü değişime ilişkin bilgimize önemli katkılarda bulunuyor: Optik mekânın zamansızlığı, yerini hissedilerek yaşanan mekânın zamansallığına bırakıyor; bu da mekânı anlamamızda ve çözümlememizde farklı davranmayı gerekli kılıyor. İşte bu yeni bilgi alanını ve yöntemlerini tartışan kitap iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm kuramsal çalışmalara yer verirken, tasarım ile sinemanın varoluşsal, anlatısal, yapısal, kurgusal, anlık, dijital, sosyal ve parçacı biçimlerdeki ilişkilendirilişlerini tartıyor. İkinci bölüm ise atölye ve film çalışmaları üzerine yorumları içeriyor. Kitaba eşlik eden DVD’nin içeriğini ise Halit Refiğ’in dört filminden klipler, Honey & Bunny’in “Future Urban Organism” filminden klipler, TU Delft öğrencilerinin “Camera Eye” projeleri ve son olarak da Julie Talen’in “Pretend” adlı filminin kısa bir versiyonu oluşturuyor.

KONUT KAYNAKÇASI, 1949-2005 (HOUSING BIBLIOGRAPHY, 1949-2005)

Derl. Gülsün Sağlamer, Ahsen Özsoy, 2006, İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını, İstanbul; 139 sayfa.

İTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile Kasım 1998’de kurulan Konut Araştırmaları Ünitesi (KAÜ), konut politikaları, konut tasarımı ve konut teknolojileri alanlarında araştırma, eğitim, bilimsel toplantı, yayın, danışmanlık ve uluslararası ilişkilerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerine, 2003 yılından beri Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi (KAEM) olarak İTÜ bünyesinde devam ediyor. Konut konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alan çalışmaların derlenerek varolan birikimin paylaşılmasını amaçlayan Konut Kaynakçası 1946-2005, konut ile ilgili yayınlar serisinin ikinci kitabı olarak yayımlandı. Kaynakça, kent ölçeğinden malzeme ve detay ölçeğine, tasarım aşamasından uygulama aşamasına, konut kültüründen konut teknolojilerine uzanan bir çerçevede İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde sürdürülen ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmaları belgeliyor.

İZMİR KONAK BELEDİYESİ UZUNDERE REKREASYON VADİSİ PROJE YARIŞMASI

Yay. Haz. Tuba Çakıroğlu, Eylül 2006, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir; 36 sayfa.

MANİSA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI - TİCARET MERKEZİ VE KENTSEL MEKÂN DÜZENLEMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yay. Haz. Tuba Çakıroğlu, Haziran 2006, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir; 36 sayfa.

Uzundere bölgesindeki alanın tüm kente hizmet verebilecek bir rekreasyon merkezi olarak hizmet vermesi amacıyla düzenlenen İzmir Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması’nda, İzmir kent bütünü içinde rekreaktif etkinlikler anlamında kentin ihtiyaç duyduğu asal bir etkinlik alanı yaratmayı hedeflemenin yanısıra, proje alanının yakın ve uzak çevre ile bütünleşmesini sağlamaya yönelik mekânsal düzenlemelerin elde edilmesi amaçlanıyordu. 15 Nisan 2006 tarihinde sonuçlanan yarışmada birincilik ödülünü Kemal Özgür, Oğuz Ayoğlu ve Mustafa Şahin’den oluşan ekibin projesi kazandı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları’ndan çıkan ikinci yarışma kitabı ise, Manisa’nın Laleli semtinde, Saruhan Oteli önünde yapılması düşünülen Manisa Belediyesi Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve kentsel mekân düzenlemesi için açılan yarışmanın belgelerini ve ödül kazanan projeleri içeriyor. 20 Mart 2006 tarihinde sonuçlanan yarışmada birincilik ödülünü Evren Başbuğ, İnanç Eray, Ceyhun Baskın ve Özcan Kaygısız’dan oluşan ekibin projesi kazandı.

SİNAN’IN İSTANBUL’U

Reha Günay, Temmuz 2006, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul; 247 sayfa.

Osmanlı mimarisini taçlandıran yapıtlarıyla kültür ve mimarlık tarihine benzersiz katkılar sağlayan Mimar Sinan'ın yapıtlarının büyük çoğunluğu ve en seçkinleri, dönemin başkenti İstanbul'da gerçekleşmiştir. Reha Günay tarafından hazırlanan kitap, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki yapıtlarını tanımak isteyenler için bir gezi kitabı niteliğinde. Tarihî Yarımada'nın merkezinden başlayan ve İstanbul’u altı bölgeye ayırarak bir gezi rotası oluşturan kitap, her bölümün girişinde yer alan haritalarla yapıların konumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini izleme kolaylığı sağlıyor. İstanbul'daki Sinan yapılarının büyük bir çoğunluğunu başlıca özellikleriyle tanıtmaya çalışan kitapta, her projeye fotoğraflar ve plan şemaları eşlik ediyor.

Bu icerik 5913 defa görüntülenmiştir.