319
EYLÜL-EKİM 2004
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

  • PORRO
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

Mimarlık Mesleği ve Meslek Alanı ile ilgili Son Yıllardaki Yasal Düzenlemeler

Mehmet Bozkurt

Mimarlar Odası Meslek Düzeni ve Örgütsel Yenileme Komitesi Yürütücüsü

N. Müge Cengizkan

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle mimarlık mesleği ve meslek alanıyla ilgili olarak özellikle son dönemde yapılan / yapılmakta olan ve üzerinde çalışılan önemli yasal düzenlemelere ilişkin genel bir döküm, yaşanan hızlı gelişmelere bir not düşmek üzere sunuluyor. Daha geniş bir döküme mimarlarodasi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

GATS ve AB uyum süreci nedeniyle tüm hukuk sistemimiz köklü bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Mimarlık mesleği , meslek ortamı, bu mesleğin sahipleri de kaçınılmaz olarak bu süreçten direkt olarak etkilenmektedir. Türkiye’nin yapılmış olan anlaşmaları ya da AB’ye girebilmek için koşul olarak öne sürülen kendi hukuk sistemini AB hukuk sistemine uyarlama ile ilgili olarak AB’ye vermiş olduğu taahhütler gereği, özellik son dönemde çok yoğun yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve önümüzdeki günlerde Meclis’in tatilinin sona ermesinden sonra da oldukça fazla sayıda düzenleme gündeme gelecektir.

Biz bu çalışmada özellikle meslek alanımızı, mesleğimizi direkt ve dolaylı yoldan etkileyen dönemdeki yasal düzenlemeleri toparlamaya çalıştık. Bu düzenlemelere karşı Oda bünyesinde kurulan çalışma grupları tasarı sürecinden başlayarak tasarılar hakkında görüş oluşturulmuş ilgili mercilere iletmiştir. Ancak, bu çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanması nedeniyle yapılan çalışmaların yeterli olmadığı açıktır. Yapılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, önümüzdeki dönemde çıkacak yasalar mesleğimiz, meslek alanımızla ilgili çok önemli değişiklikleri içermektedir. Öte yandan çıkmış yasalarda, sürekli değişime uğramakta , hatta yeniden düzenleme yapılması düşünülmektedir. Bu durum gözetilerek, sürecin aklın, bilimin, mesleğin, meslektaşın, toplumun ve kamunun yararına işlenmesi için topyekün bir seferberlik gerekmektedir.

Kırmızı: VETO EDİLENLER

Yeşil : YASALAŞANLAR

Mavi : TC CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA ONAY İÇİN BEKLEYENLER

DİREKT olarak meslek alanı ile ilgili KANUNLAR

Kanun: KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun no: 5227

Kabul tarihi: 15 Temmuz 2004

Cumhurbaşkanı’nca 22 maddesi yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye iade edildi.

Açıklama:

Türkiye’nin yönetim yapısını yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir dizi yasal düzenlemenin temel yasası durumunda bir yasadır. Kamu Yönetimi Reformu altında sunulan pakette, şu yasalar, tasarı ve taslak bulunmaktadır.

1- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

2- Kamu Personel Rejimi Yasa Taslağı

3- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taslağı

4- Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5- İl Özel İdaresi Kanunu

6- Belediyeler Kanunu

7- Bölge Kalkınma Ajansı Kanunu

8- Üst Kurullar Kanunu Taslağı

9- KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) Yasa Taslağı

10- İdari Usul Taslakları

11- Sosyal Güvenlik Sistemlerine ilişkin hazırlık

Bu yasa ile getirilmek istenilen temel değişiklikler şunlardır:

* Merkezi idarenin yetkileri yerele devrediliyor * Yerele bırakılan yetkilerin kullanımı özel şirketlere devrediliyor. * Sosyal devlet eritiliyor; devlet eliyle üretilen hizmetler özelleştiriliyor. * Yerelde belediyeler belediye sınırlarında, belediye sınırları dışında özel idareler ve il genel meclisleri yetkilendiriliyor. * Kanunun küçültülememesi nedeniyle ciddi personel azaltımına gidiliyor ve personel rejiminde değiştirilerek, performans kriterli sözleşme dönemine geçiliyor. Türkiye’nin mevcut konuları değerlendirildiğinde ciddi sıkıntılar yaratacak bir durum ortaya çıkabilir. * Merkezi hükümetin yürütmesinde olan ve taşrada teşkilatı olan kurumlar Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Maliye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatlarıdır. * Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilatları taşrada örgütlenmeyecekler. * Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Tarım ve Köy İşleri, Çocuk Esirgeme Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları belediye ve il özel idarelerine devredilecek. * Trafik, okul ve hastaneler yerel yönetimlere devredilecek. * Teftiş kurulları devredilecek.

Yasanın kamuoyunda en çok tartışılan yönü ise üniter devletin kaldırılarak federal devlet yapısına dönüşmesidir. Cumhurbaşkanı, yasayı 22 maddesini yeniden görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderdi.

Kanun: KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 14 Temmuz 2004

Kanun no: 5226

Resmi Gazete Tarihi: 27 Temmuz 2004

Sayı: 25535

Açıklama:

Bu alandaki eksikleri gidermek ve daha demokratik ve katılımcı bir anlayışla planlama, yönetim, denetim ve yetki sistemini oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır. Koruma kurulları güçlendirilerek bölge koruma kurullarına dönüştürülmüştür.

* Yasa ile, kamu kurum ve kuruluşlarına yetki verilerek. Büyükşehir belediye alanı valilikler, bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı, koruma, uygulama ve denetim büroları kurulacaktır. Koruma kurullarına meslek kuruluşları gözlemci ve danışma olarak katılacaktır. * Kanunla tescil edilen taşınmaz kültür varlıkları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerinden muaf tutulmuştur. * Koruma amaçlı imar planlarında multi-disipliner bir çalışma öngörülmekle birlikte koruma amaçlı imar planlarında müelliflik şehir plancılarına verilmiştir.

Kanun: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Kabul tarihi: 10 Temmuz 2004

Kanun no: 5216

Resmi Gazete Tarihi: 23 Temmuz 2004

Sayı: 25531

Açıklama:

Türkiye’nin yeniden yapılandırılması projesinin, mahalli idarelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelerdendir.

* Büyükşehir belediyesinin, hinterlandındaki belediyelerle olan ilişkileri yeniden tanımlanmıştır. * Buna göre alt belediyelerin her türlü kararının büyükşehirce geriye gönderilmesi mümkün olmaktır. * Büyükşehir olma koşullarına yeni ölçütler getirilmiştir. * Tüm planlama yetkisi büyükşehir yönetimine verilmiştir. * Büyükşehir Kanunu İstanbul ve İzmit için istisnai madde içermekte tanımlanan alanlardaki belde belediyeleri ve köyler Büyükşehir Kanunu ve kapsamına girmektedir. * Altyapı ve ulaşım hizmetleri konusunda büyükşehir belediyelerine geniş yetkiler tanımlanmıştır.

Kanun: BELEDİYELER KANUNU

Kanun no: 5215

Kabul tarihi: 9 Temmuz 2004

Açıklama:

Türkiye’nin yeniden yapılandırılması projesinin bir parçası olan bu yasa ile:

* Yerel yönetimin yetkiler genişletiliyor. * Merkezi idareye ait bazı yetkiler belediyelere geçiyor. Trafik, okullar ve çalışanları, hastaneler ve çalışanları belediye teşkilatı ve çalışanları oluyor. * Bazı bakanlık teşkilatları belediyeye devrediliyor. * Belediye gelirleri ve borçlanma olanakları genişletiliyor. * Personel sözleşmeli olarak belediye çalışanı oluyor. (iş güvencesi) * Anayasa gereği kanunla olması gereken hizmetler ve belediyelerce özelleştiriliyor. 1995 yılında GATS, anlaşması gereği çevre hizmetleri (kanalizasyon, çöp) sağlık, su vb gibi alanlarda kanun çekiliyor. * Belediye olabilmek için gerekli nüfus 5.000 olarak belirleniyor. * Bu nedenle bazı belediyeler kapatılıyor. * İstanbul ve İzmit Büyükşehir tarif edilen alanında kalan belediyeler (belde belediyeleri) büyükşehir belediyesi hukukuna tabi kanun yenilenmek üzere başkanınca iade edilmiş olacaktır.

Kanun: YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 30 Haziran 2004

Kanun no: 5205

Resmi Gazete Tarihi: 6 Temmuz 2004

Sayı: 25514

Kanunla bir maddelik değişiklik yapılmıştır. “Bodrum kat hariç 200 m2’yi geçmeyen yapılar, yapı denetiminden muaf edilmişlerdir.” Bu durum büyük toplu müstakil konut projelerinin de denetimden muaf olmasını getirmiştir.

Kanun: İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

Kanun no: 5197

Kabul tarihi: 24 Haziran 2004

Açıklama:

Paketin diğer bir yasası ile İl Özel İdare Yasası’dır. Temel olarak merkezi idarenin büyük bölüm yetkileri illerde belediye dışı alanlarda il özel idarelerine bırakılmaktadır. Yürütme, atanmış valinin başkanlığında seçilmiş il genel meclisi ve organlarınca yapılacaktır. Genel bütçeden alınan pay attırılacaktır. Bu teşkilatlanma varolan merkezi idarenin devredeceği teşkilat ve personel il özel idaresinin yönetimine geçecektir. Kanun Cumhurbaşkanı’nca yeniden değerlendirilmek üzere Meclis’e iade edilmiştir.

Kanun: İMAR KANUNU İLE İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNU’NUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kabul tarihi: 3 Aralık 2003

Kanun no: 5006

Resmi Gazete Tarihi: 17 Aralık 2003

Sayı: 25319

Kanun: BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KAMU İHALE KANUNU / KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ)

Kabul tarihi: 30 Temmuz 2003

Kanun no: 4964

Resmi Gazete Tarihi: 15 Ağustos 2003

Sayı: 25200

Kanun: YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 27 Temmuz 2003

Kanun no: 4817

Resmi Gazete Tarihi: 6 Mart 2003

Sayı: 25040

Açıklama:

Türkiye’de çalışacak yabancıların çalışma koşullarını ve tabi olacaktır prosedürü belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Özellikle eşitsiz koşullarda yabancılarla yerli hizmet sunucularının rekabete sokulması olumsuzdur. Pasif rekabet koşulları için geçiş dönemi koşulları belirlenebilirdi. Özellikle mimarlık alanında mesleğin temel unsurları kültür, çevre, kamu ve toplum yararı gibi konular boşluktadır. Ve bu eksiklik telafisi güç bir durum yaratacaktır. Karşılıklı ilkesi tam olarak çalışmamaktadır.

Kanun: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

Kabul tarihi: 5 Haziran 2003

Kanun no: 4875

Resmi Gazete Tarihi: 17 Haziran 2003

Sayı: 24141

Açıklama:

Türkiye’ye yabancı sermaye girişini ve yatırımını kolaylaştırma amacıyla çıkartılan bir yasadır. Gerek bu yasada, gerekse Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da daha önce Bayındırlık Bakanlığı’nda olan yetki Çalışma Bakanlığı’na devredilmiştir. Yine her iki yasada adlandırılan “kilit personel” tanımıyla zaten azaltılmış olan takip ve değerlendirmeye yönelik prosedür suistimale açık bir zafiyet yaratmaktadır. Bu yasa ile, yatırımların yabancı yatırımcıya sağlayacağı kâr, kaynak transferleri gibi olanaklar güvenceye alınırken, bu yatırımların ulusal planlama ilkeleri doğrultusunda iç istihdam arttırıcı, bilgi ve iş gücünü geliştirici, teknoloji getiren ve geliştiren yerli yatırımcıyı koruyan ve onun eksiklerini tamamlayan bir yönü eksik bırakılmıştır. Yasa ile yabancı yatırımcıya Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde yatırım faaliyetlerinin gereği taşınmaz alma imkânı sağlanmıştır. Yabancı yatırımcı uyuşmazlık halinde ulusal yasaların üstünde uluslararası tahkime gitme imkânına kavuşmuş olacaktır. Yabancı yatırımcı çalıştıracağı personel konusunda özgür bırakılmıştır. Bu durumda çalışanlar aleyhinde bilgi ve becerinin geliştirilmesi konusunda da ülke yararına bir durum oluşmamaktadır.

Kanun: KAMU İHALE KANUNU

Kabul tarihi: 4 Ocak 2002

Kanun no: 4734

Resmi Gazete Tarihi: 22 Ocak 2002

Sayı: 24648

Açıklama:

Kamudaki mal hizmet ve yapım ihalelerini yeniden düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Kamu ihalelerinde şeffaflığı, eşitliği bilgi ve belge yeteneği ve yeterliliği sağlamayı amaçlamaktadır. Yasa çıktıktan sonra iki kez değişikliğe uğramış çıkarılan yönetmelikler yeniden değiştirilmiştir. Uygulamadaki eksiklikler KİK kararlı ve tebliğlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Yasanın önümüzdeki günlerde ele alınacağına ilişkin resmi ifadeler ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu yasa çıkmasına rağmen, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ortadan kalkmamış belirli işler için kullanılmakta idi. Yapılan yasal değişiklikler yeni yasaya tabi kamu kurumu ve kuruluşlarını bir kısmını bu (yatırımcı kuruluşlar) yasa kapsamından çıkararak sakıncaları bilinen eski yasaya tabi kılmak amacını taşımaktadır.

Yeni yasa ile ihaleler uluslararası alana açılmıştır. Bütçe ve projesi olmayan kamulaştırması yapılmamış işler ihaleye çıkamıyor. Uygulamada problemler yaşanıyor. İhale usulleri değiştirilmiş çağrı şeffaf (kişiye özel çağrı yok). İş bölünemiyor. Etaplar halinde değil bütünü ihale ediliyor. Emanet usulü engellenmiş oluyor. Arttırma ve eksiltme usulü kaldırılıyor. Anahtar teslimi ihale yapılıyor. Karne sistemi kalkıyor. Yatırımcılara ve denetleyenlere iş bitirmelerinden dolayı yeterlilik belgesi veriliyor. Birim fiyat sistemi kalkıyor. Çağrı ve ilan şekilleri değişiyor. Resmi Gazete’de yayımlanma mecburiyeti geliyor. Sonradan bu sistem genişletildi. Anlaşmazlıklar Kamu İhale Kurulu’nca çözümleniyor. Cezalar Kamu İhale Kurulu’nca veriliyor. Bağımsız kurullar ve kurul bileşenleri tartışmalı (yani yapıda kurul var). Vergi ve prim borcu olanlar ihaleye alınmıyor. Vakıf dernek kanun kuruluşlarının yan kuruluşları ihaleye katılamıyor. Yeterlikle ilgili bazı koşullar tartışmalı. Örneğin, iş bitirme ile ilgili mal ve hizmet ihalelerinin aynı prosedüre tabi olması sakıncalı.

Kanun: BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ)

Kabul tarihi: 12 Haziran 2002

Kanun no: 4761

Resmi Gazete Tarihi: 22 Haziran 2002

Sayı: 24793

Açıklama:

İhalede uygulanacak şartname sözleşme koşulları ve bu husustaki tüm prosedürü belirlemek amacıyla çıkarıldı. Tip şartname ve sözleşme koşulu geldi. Şartname uygulamadaki prosedür ve yönetmelikler KİK’ce yapılmaya başlanıldı.

Kanun: KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Kabul tarihi: 4 Ocak 2002

Kanun no: 4735

Resmi Gazete Tarihi: 22 Ocak 2002

Sayı: 24548

Kanun: FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kabul tarihi: 21 Ocak 2001

Kanun no: 4630

Resmi Gazete Tarihi: 3 Mart 2001

Sayı: 24335-Mükerrer

Kanun: YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 29 Haziran 2001

Kanun no: 4708

Resmi Gazete Tarihi: 13 Temmuz 2001

Sayı: 24461

Açıklama:

1999 Depremi sonrasında çıkarılan 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmesinden sonra çıkarılan kanundur. Yapılar üretilirken bilinen ve geçerli yasa yönetmeliklere mimarlık ve mühendislik kurullarına uygun plan üretimini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Tüm ülke deprem koşullarına sahipken sadece 19 ilde uygulanmaktadır. Sadece depreme karşı tedbir almayı ve bu nedenle de taşıyıcı sistemi denetlemeyi esas alan bir yasadır. Her türlü afet karşısında yaya güvenliği yapı konforu gibi kavramlardan uzak bir içeriğe sahiptir. Uzun bir uygulama sürecinin sonunda yozlaşmış. Zaten uygulama olanağı olmayan bir içerik ve biçimde olmasından dolayı yeniden bir yasa yapma çalışmalarına başlanılmıştır.

DOLAYLI olarak meslek alanı ile ilgili KANUNLAR

Kanun: ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 22 Haziran 2004

Kanun no: 5195

Resmi Gazete Tarihi: 1 Temmuz 2004

Sayı: 25509

Kanun: ORMAN KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 17 Haziran 2004

Kanun no: 5192

Resmi Gazete Tarihi: 3 Temmuz 2004

Sayı: 25511

Kanun: İLLER BANKASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kabul tarihi: 18 Mayıs 2004

Kanun no: 5173

Resmi Gazete Tarihi: 22 Mayıs 2004

Sayı: 25469

Kanun: KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU

Kabul tarihi: 14 Mayıs 2004

Kanun no: 5225

Resmi Gazete Tarihi: 21 Temmuz 2004

Sayı: 25529

Kanun: KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU

Kabul tarihi: 4 Mart 2004

Kanun no: 5104

Resmi Gazete Tarihi:12 Mart 2004

Sayı: 25400

Kanun: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 7 Ocak 2004

Kanun no: 5038

Resmi Gazete Tarihi: 13 Ocak 2004

Sayı: 25345

Kanun: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kabul tarihi: 11 Aralık 2003

Kanun no: 5019

Kanun, Anayasa’nın ilgili maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderildi.

Kanun: TURİZMİ TEŞVİK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 24 Temmuz 2003

Kanun no: 4957

Resmi Gazete Tarihi:1 Ağustos 2004

Sayı: 25186

Kanun: ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Yabancıların gayrimenkul edinmeleri ile ilgili)

Kabul tarihi: 3 Temmuz 2003

Kanun no: 4916

Resmi Gazete Tarihi: 19 Temmuz 2003

Sayı: 25173

Kanun: TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kabul tarihi: 6 Mart 2003

Kanun no: 4822

Resmi Gazete Tarihi: 14 Mart 2003

Sayı: 25048

Kanun: GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİĞE DAİR KANUN

Kabul tarihi: 15 Ocak 2003

Kanun no: 4791

Resmi Gazete Tarihi: 23 Ocak 2003

Sayı: 25002

Kanun: ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun)

Kabul tarihi: 9 Ocak 2002

Kanun no: 4737

Resmi Gazete Tarihi: 19 Ocak 2002

Sayı: 24645

Kanun: HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 29 Haziran 2001

Kanun no: 4706

Resmi Gazete Tarihi: 18 Temmuz 2001

Sayı: 24466

Kanun: HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ KANUNU

Kabul tarihi: 29 Haziran 2001

Kanun no: 4707

Resmi Gazete Tarihi: 13 Temmuz 2001

Sayı: 24461

Kanun: 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

Kabul tarihi: 29 Haziran 2001

Kanun no: 4703

Resmi Gazete Tarihi: 13 Temmuz 2001

Sayı: 24460

Kanun: KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 28 Haziran 2001

Kanun no: 4698

Resmi Gazete Tarihi: 7 Temmuz 2001

Sayı: 24455

Kanun: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

Kabul tarihi: 24 Haziran 2001

Kanun no: 4690

Resmi Gazete Tarihi: 6 Temmuz 2001

Sayı: 24454

Kanun: ORMAN KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 24 Mayıs 2000

Kanun no: 4569

Resmi Gazete Tarihi: 30 Mayıs 2000

Sayı: 24064

Kanun: ORMAN KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul tarihi: 25 Mayıs 2000

Kanun no: 4570

Resmi Gazete Tarihi: 24 Mayıs 2000

Sayı: 24064

Kanun: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

Kabul tarihi: 12 Nisan 2000

Kanun no: 4562

Resmi Gazete Tarihi: 15 Nisan 2000

Sayı: 24021

Kanun: BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN’UN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kabul tarihi: 20 Aralık 1999

Kanun no: 4493

Resmi Gazete Tarihi: 22 Aralık 1999

Sayı: 23914

Parlamento’ya Sunulmak Üzere Üzerinde Çalışılan

KANUN TASLAKLARI

Yasa Taslağı: İMAR, ŞEHİRLEŞME KANUNU TASARISI TASLAĞI

ve bu yasanın bütünleyicisi olarak çıkartılacak 21 adet yönetmelik

Yasa Taslağı: KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUN TASARISI TASLAĞI

Yasa Taslağı: YAPI DENETİMİ YASA TASARISI

Yasa Taslağı:İMAR KANUNU TASLAĞI

Yukarıda adı geçen bu 4 tasarı, ayrı ayrı tasarılar olmakla birlikte, kapsam ve içerik olarak aynı anlamdadır. Bu konulara ilişkin tasarıların yasalaşma sürecinde ayrı ayrı olarak mı, yoksa İmar Kanunu Taslağı’nda olduğu gibi bir yasa altında mı toplanacağı belirsizdir.

Yasa Taslağı: BÖLGE KALKINMA AJANSLARI KANUNU TASARISI

Yasa Taslağı: BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARESİ GELİRLERİ KANUNU TASARISI

Yasa Taslağı: MESLEKİ YETERLİLİKLERİN BELİRLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA YASA TASARISI TASLAĞI

Yasa Taslağı:ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK VE TANIMI KANUNU TASARISI

Yasa Taslağı: YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK YASASI DEĞİŞİKLİK TASARISI

Yasa Taslağı:KAMU PERSONEL REJİMİ YASA TASARISI TASLAĞI

Yasa Taslağı:ÜST KURULLAR KANUNU TASLAĞI

Yasa Taslağı:KİT (Kamu Sermayeli Şirketler) YASA TASLAĞI

Yasa Taslağı:KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU TASLAĞI

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar sayısı: 2003/5930

Resmi Gazete Tarihi: 24 Temmuz 2003

Sayı: 25178-Mükerrer

Ekli “Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” ile “Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü, Dışişleri Bakanlığı’nın 19.06.2003 tarihli ve 3276 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 23.06.2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)

Kararname: MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN İLE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK Sayısı: 601

Resmi Gazete Tarihi: 28 Haziran 2000

Sayı: 24093-Mükerrer

Kararname: YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK Sayısı: 595

Resmi Gazete Tarihi: 10 Nisan 2000

Sayı: 24016

YÖNETMELİKLER

Yönetmelik: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (89/106/EEC)

Tarih: 16 Temmuz 2004

Sayı: 25524

Yönetmelik: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarih: 2 Temmuz 2004

Sayı: 2004/7513

Yönetmelik: KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarih: 2 Temmuz 2004

Sayı: 2004/7461

Yönetmelik: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 8 Haziran 2004

Sayı: 25486

Yönetmelik: HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 8 Haziran 2004

Sayı: 25486

Yönetmelik: DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 8 Haziran 2004

Sayı: 25486

Yönetmelik: YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 24 Nisan 2004

Sayı: 2004/25442

Yönetmelik: TMMOB MİMARLAR ODASI ONUR KURULU YÖNETMELİĞİ

Tarih: 16-17 Nisan 2004 tarihli 39. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Sayı:

Yönetmelik: TMMOB MİMARLAR ODASI SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 16-17 Nisan 2004 tarihli 39. Olağan Genel Kurul’da kabul edilmiştir.

Sayı:

Yönetmelik: KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan)

Tarih: 30 Mart 2004

Sayı:

Yönetmelik: İŞYERİ, BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarih: 10 Şubat 2004

Sayı: 25369

Yönetmelik: İŞ GÜVENLİĞİ VE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 20 Ocak 2004

Sayı: 24093-Mükerrer

Yönetmelik: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan)

Tarih: 16 Aralık 2003

Sayı: 25318

Yönetmelik: YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Tarih: 29 Ağustos 2003

Sayı: 2003/25214

Yönetmelik: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 29 Ağustos 2003

Sayı: 2003/25214

Yönetmelik: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan)

Tarih: 15 Şubat 2003

Sayı: 25021

Yönetmelik: MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ (Kamu İhale Kurumu’ndan)

Tarih: 24 Aralık 2002

Sayı: 24973

Yönetmelik: DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Tarih: 26 Kasım 2002

Sayı: 24948

Yönetmelik: UZMAN MÜHENDİS VEYA UZMAN MİMAR BELGE YÖNETMELİĞİ

Tarih: 22 Kasım 2002

Sayı: 24238

Yönetmelik: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Tarih: 20 Kasım 2002

Sayı: 24942

Yönetmelik: HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Tarih: 20 Kasım 2002

Sayı: 24942

Yönetmelik: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan)

Tarih: 8 Eylül 2002

Sayı: 24870

Yönetmelik: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Devlet Bakanlığı’ndan)

Tarih: 17 Ağustos 2002

Sayı: 24849

Yönetmelik: ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan)

Tarih: 2 Ağustos 2002

Sayı: 24834

Yönetmelik: BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 26 Temmuz 2002

Sayı: 24827

Yönetmelik: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan)

Tarih: 19 Haziran 2002

Sayı: 24790

Yönetmelik: TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 3 Nisan 2002

Sayı: 24715

Yönetmelik: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan)

Tarih: 1 Nisan 2002

Sayı: 24713

Yönetmelik: FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTIMINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARDAN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Kültür Bakanlığı’ndan)

Tarih: 13 Mart 2002

Sayı: 24694

Yönetmelik: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarih: 12 Şubat 2002

Sayı: 24669

Yönetmelik: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İLE ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 17 Ocak 2002

Sayı: 24643

Yönetmelik: ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 17 Ocak 2002

Sayı: 24643

Yönetmelik: “CE” UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 17 Ocak 2002

Sayı: 24643

Yönetmelik: FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Kültür Bakanlığı’ndan)

Tarih: 15 Eylül 2001

Sayı: 24524

Yönetmelik: YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan)

Tarih: 12 Ağustos 2001

Sayı: 24491

Yönetmelik: ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Çevre Bakanlığı’ndan)

Tarih: 4 Kasım 2000

Sayı: 24220

Yönetmelik: GERİ KALMIŞ YÖRELERDE YAPILACAK HALK KONUTU YAPIMI, UYGULAMALARI VE BU UYGULAMALARIN GEREKTİRDİĞİ ALT YAPI VE KAMULAŞTIRMALARINA AİT SARF VE TAHSİS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 4 Kasım 2000

Sayı: 24220

Yönetmelik: TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 6 Temmuz 2000

Sayı: 24101

Yönetmelik: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan)

Tarih: 8 Mayıs 2000

Sayı: 24043

Yönetmelik: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Tarih: 26 Mart 2000

Sayı: 24060

Yönetmelik: 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 2 Eylül 1999

Sayı: 23804

Bu icerik 1455 defa görüntülenmiştir.