319
EYLÜL-EKİM 2004
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

  • PORRO
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?
Oktay Ekinci
Hukuk Mimarlığın da Güvencesidir...

Akademi’de öğrenciyken, imar ya da meslek yasaları değil, “Hukuk Bilgisi” dersimiz vardı; hocamız da Prof. Safa Erkün’dü… Özgürlükleriyle tarihe geçen 1962 Anayasası hazırlıklarında genç bir hukukçu olarak rap ...


Mimarlık Mesleği ve Meslek Alanı ile ilgili Son Yıllardaki Yasal Düzenlemeler
Mehmet Bozkurt

Mimarlar Odası Meslek Düzeni ve Örgütsel Yenileme Komitesi Yürütücüsü

N. Müge Cengizkan

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle mimarlık mesleği ve meslek alanıyla ilgili olarak özellikle son dönemde yapılan / yapılmakta olan ve üzerinde çalışılan önemli yasal düzenlemelere ilişkin genel bir döküm, yaşanan hızlı gelişmelere bir not düşmek üzere sunuluyor. Daha geniş bir döküme mimarlarodasi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. ...
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasal Düzenlemeye Toplu Bakış
Cevat Geray

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi

Kamu yönetimiyle ilgili temel yasa ile yerel yönetimlere ilişkin yasalar Meclis’ten geçtiyse de bunlardan üçü Cumhurbaşkanı’nca geri çevrilmiş bulunuyor. Önümüzdeki yasama yılı başında bunların yeniden ele alınacağı, büyük bir olasılıkla da, geri çev ...
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Kanunlarda Son Durum
Özcan Altaban

Doç.Dr., ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Feridun Duyguluer

Şehir Plancısı, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi

2004 yılı başından beri hızlandırılıp son aşamasına getirilen kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun hazırlıklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilip Cumhurbaşkanlığına gönderilen:

- Kamu Yönetimi Temel Kanunu, < ...


İmar Yasası Kimin İçin Değiştiriliyor?!...
H. Besim Çeçener

Y.Mimar

Yeni İmar Yasa Taslağı’nı genel çizgiler içinde eleştirmeden evvel sormak istiyorum. Ülkemize “fizikî planlama” konusunda bilimsel hiyerarşiyi yasal olarak getirmek için, bunca imar cinayetlerini işlememiz mi gerekmekteydi?!...

Atatürk’ün ...


İmar Mevzuatına Yönelik Yasama Süreçleri, İmar Yasası ile Sınırlı Tutulamayacak Kadar Çok Boyutlu ve Çok Aktörlüdür
Buğra Gökçe

Y. Şehir Plancısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi, Şehir Plancıları Odası II. Başkanı, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanarak arka arkaya düzenlenen tanıtım toplantıları ile kamuoyunun gündemine getirilen “İmar ve Şehirleşme” ve “Kentsel Dönüşüm” Yasa Tasarısı Taslakları, meslek alanımızı biçimlendiren yapısı yanında, k ...
Yeni Koruma Yasası da Korumada “Yalnız” ve “Zayıf” Kalacak...
Oktay Ekinci

Y.Mimar, Mimarlar Odası Genel Başkanı

Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en temel özelliğinin “kültür ve uygarlık tarihindeki” binyıllara uzanan birikimler olduğunu artık herkes söylüyor. O kadar ki konuyla doğrudan ilgili görünmeyen hemen tüm uluslararası buluşmalarda bile ülkemizi tems ...