426
TEMMUZ-AĞUSTOS 2022
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLAR ODASI’NIN ÇEVRE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

5 Haziran Dünya Çevre günü ile başlayan süreçte ülke gündeminde yer alan gelişmelere ilişkin Mimarlar Odası peş peşe basın açıklamalarında bulundu. 10 Haziran’da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Nisan’da yayımlanan “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yararlanılmasında kamu yararının gözetilmesi öncelikli olan kıyılar ve sahil şeritlerinde yapılaşmanın önünün açıldığı, planlama bütünlüğünün yok sayılarak kaçak yapılaşmanın teşvik edildiği gerekçesiyle kıyıları yapılaşmaya açan tüm düzenlemelerin ve uygulamaların iptalinin gerektiğini bir kez daha vurguladı. 13 Haziran’da, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülme aşamasındayken “2/4487 Esas No.lu Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin hukuka ve demokratik katılım ilkelerine aykırı biçimde katılımcı süreçlerden uzak olarak merkeziyetçi politikalarla hazırlanan, ÇED sürecini yok sayarak yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, endüstri bölgelerinin sınırlarının bilimsel değerlendirmelerden uzak bir şekilde genişletilmesine izin veren, kamulaştırılan alanların piyasalaştırılmasını ve özelleştirilmesini amaçlayan, dolayısıyla kamu ve doğal çevre yararını göz ardı eden düzenlemeleri içerdiği için geri çekilmesi çağrısında bulundu. 20 Haziran’da, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nca birtakım değişikliklerle düzenlenen, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşan, 15 Haziran 2022 tarih ve 31867 sayılı “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin merkezî politikalarla oluşturulan, kıyı ve çevre alanlarını tehdit eden, yaşanabilir çevre hakkını engelleyen ve kamu yararına aykırı düzenlemelerinin iptali için çağrıda bulundu. 23 Haziran’da, Muğla Marmaris’te 21 Haziran’da başlayan ve o tarihte henüz kontrol altına alınamayan yangına ilişkin, kamu adına afet risklerini azaltmak ve önlem almak, sağlıklı kentleşme ve çevre politikalarını hayata geçirmekle yükümlü olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelenin sürdürüleceğini paylaştı. 29 Haziran’da, Karadeniz illerinde gerçekleşen yoğun yağışların ardından yaşanan sel felaketlerine ilişkin, kentlerin sağlıklı ve güvenli gelişimi için afet risklerini arttıran merkezî ve yerel yönetim politikalarına karşı mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunu ve bu konudaki deneyim, birikim ve bilginin afet baskısı altındaki kentler için, toplum yararına kullanılacağını paylaştı. 1 Temmuz’da, Mesire Yerleri Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran, 28 Mayıs 2022 tarih ve 31849 sayılı “Orman Parkları Yönetmeliği”nin, orman alanlarında koruma güvencelerini artırmak yerine ekonomik kazanç elde etmeyi öncelikli sayan, bu alanlarda yapılaşmayı artıran ve ekosistemi tehdit eden düzenlemeler içerdiği gerekçesiyle iptali için çağrıda bulundu. 8 Temmuz’da, 19 Mayıs 2022 tarih ve 5591 sayılı CBK ile 17 ilde özelleştirme kapsam ve programına alınan; Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim’e (TEİAŞ) ait taşınmazların da içinde olduğu 243 gayrimenkulün özelleştirmesine karşı tarihsel, kültürel, doğal değerlerin, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması ile kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının, devletin anayasal ve temel görevlerinden olduğunu hatırlatarak kamu kaynaklarını özel sermayeye aktaran ve yaşam değerlerinin yok edilmesine neden olacak düzenlemenin iptali için çağrıda bulundu.

Bu icerik 137 defa görüntülenmiştir.