364
MART-NİSAN 2012
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

Proje alanı Adana’nın gelişen ve son yıllar içerisinde oluşmuş akslarından biri üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda Belediye Hizmet Alanı olup, bünyesinde zengin bir yeşil örtü ve ağaç türlerini kapsıyor. Yarışmacıların bu alanı sadece Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi olarak değil, aynı zamanda kentlinin rekreatif ihtiyaçlarını da giderebilecekleri önemli bir “kamusal alan” olarak ele almaları bekleniyor. Burada yeşil doku, rekreatif alanlar, belediye hizmet birimleri ve kültür işlevleri iç içe, birbirlerini destekleyecek biçimde öngörülüyor. Bu anlamda hedeflenen sadece Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi değil, kente ve kentliye çok boyutlu kullanım olanakları sağlayacak, yakın çevresinin kullanım değerini artıracak bir kentsel alanın, yapısal programını içeren bir “kent parkı”nın elde edilmesi. Çağdaş ve katılımcı bir belediyecilik anlayışının gereği olarak, “saydamlık”, “erişilebilirlik” ve “sürdürülebilirlik” bu kamusal yapının temel ilkeleri olarak benimseniyor. Yarışmada 99 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 3 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Yıldıray Arıkan (Çukurova İlçe Belediye Başkanı)

Erkin Erten (Mimar, Prof. Dr., ÇÜ Mimarlık Bölümü Başkanı)

Erkan Karakaya (Mimar, Mimarlar Odası MYK Başkan Yrd.)

Bekir Kamışlı (Mimar, Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı)

Serhat Mehmet Altuner (Y. Mimar, İller Bankası Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

C. Abdi Güzer (Doç. Dr., Mimar, ODTÜ Mimarlık Bölümü)

Alper Ünlü (Prof. Dr., Mimar, İTÜ Mimarlık Bölümü)

Güven Arif Sargın (Doç. Dr., Mimar, ODTÜ Mimarlık Bölümü)

M. Halis Günel (Doç. Dr., İnş. Müh., ODTÜ Mimarlık Bölümü)

Levent Arıdağ (Yrd. Doç. Dr., Mimar, Beykent Ü. Mimarlık Bölümü)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Gülertan Akyüzlüer (Mimar)

Kaya Sönmezler (Mimar)

Uğur Polat (İnş. Müh.)

RAPORTÖRLER

Aysin Aysu (Y. Mimar)

Damla Atik (İç Mimar)


1. ÖDÜL

OZAN ÖZTEPE mimar, DERYA EKİM ÖZTEPE mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje çevre yerleşimleri ve kent parkı ile ilişkisi, özellikle kuzeybatı ve güneydoğu aksında önerilen kent parkını kat eden yaya aksı ve buna bağlı olarak hizmet binasının konumlandırılması, çevresel bağlam ve özellikle peyzaj ilişkileri açısından başarılı bulunmuştur. Bina konfigürasyonunda parçalı ve dengeli yaya dağılımları, bina eteklerinin peyzaj ile bütünleşmesi, yaya sirkülasyonun park içinden ya da kentten hemen tüm alt düzeylerde kat erişimleri de olumludur. Bina kütlesinde parçalı ve dinamik çizgilere rağmen, özellikle bina cephelerinde malzemenin kullanımı açısından belirli bir sadeleştirme ve rafineleştirme olmaması eleştirilen noktalardan birisidir.

2. ÖDÜL

ZİYA İMREN mimar, ONAT ÖKTEM mimar, ORKUN SÖNMEZ mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje yalın kütlesi ve plan şemasıyla dikkat çekmektedir. Tüm bu yalın ifadesine karşın, yapının zeminle kurduğu olumlu ilişki, gerek zemin gerekse diğer katlarda zengin hacimsel ve programatik ilişkiler oluşturmakta, ürettiği açık, yarı-açık ve kapalı kamusal mekânlar vasıtasıyla, talep edilen işlev ve kimlik karmaşıklığını beceriyle yorumlamıştır. Yapı çeperinin tasarımında da görülen yalın arayış, yapının çevresel, iklimsel bağlama ilişkin olumlu yönlerindendir. Buna karşın işlevsel gücü, tektoniği ve içerdiği dili ile de çağdaş mimarlığın başarılı bir yorumu olarak değerlendirilmiştir. Ancak önerinin yeteri kadar esnek olmaması ve kent parkının yorumlanmasının da zafiyetler içermesi olumsuzdur.

3. ÖDÜL

HAKAN EVKAYA mimar, KUTLU İNANÇ BAL mimar, CENGİZ GÜNDEMİR mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Topografyayla girdiği ilişkide farklı kotlardaki platformların kademelenerek kamusal yüzey yaratması ve yeşile bağlanması, giriş platosunun yeşile ve farklı girişlere açılması, programın az katlı çözümü ve getirilen ekolojik çözümler olumlu bulunmuştur. Mimari imge olarak insancıl olma kaygısıyla üretilen dilin belediye binasıyla ilişkisi ve otopark girişi olumsuz bulunmuştur.

1. MANSİYON

NUR ÇAĞLAR mimar, ADNAN AKSU mimar, ZEHRA AKSU mimar, EZGİ BAŞAR mimar, VOLKAN GÜLERYÜZ mimar

2. MANSİYON

KEREM ÇINAR mimar, RABİA KANAT mimar, MERT GÖKTUĞ DEDEOĞLU mimar

3. MANSİYON

KEMAL SERKAN DEMİR mimar, ECE TÜRKEL mimar

Bu icerik 5844 defa görüntülenmiştir.