356
KASIM-ARALIK 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • İstanbul
    Murat Belge, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi

  • İstanbul Dekorlaşıyor
    Çiğdem Şahin, Fener-Balat-Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma Derneği (FEBAYDER) Genel Sekreteri, İstanbul S.O.S Oluşumu Kurucu Üyesi

YAYINLARKÜNYE
KENTSEL PLANLAMA

ODTÜ Yerleşkesi Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanıyor

ODTÜ Yerleşkesi, bilindiği gibi, 1961’de açılan yarışma sonucu, Behruz ve Altuğ Çinici tarafından tasarlandı. Yıllar içinde nitelikli yapılar ile özel ve özgün bir yerleşke elde edildi. Sadece yapılı çevresi ile değil, yaratılan doğal çevresi de çok özel koşullarla geliştirildi. ODTÜ Yerleşkesi’nin ağaçlandırılması programı, 1995 yılı Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne değer görüldü. MİMARLIK dergisi olarak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız Türkiye’nin nitelikli yapı / yerleşkeleri soruşturmasında mimarlık kamuoyunun ilk sırada andığı yerleşke ODTÜ oldu. Yerleşkenin koruma amaçlı imar planı hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Burada, ODTÜ Rektörlüğü’nün çağrısı ile planla ilgili kişi ve kurumları biraraya getiren, Ağustos 2010’da yapılan toplantının notlarını okuyacaksınız...

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baykan Günay, ODTÜ’nün kuruluşunu ve günümüze kadar mekânsal gelişimini anlatarak, ilk yapılaşmanın 1956–1969 yılları arasında gerçekleştiğini vurguladı. Yaklaşık 4 bin hektar olan ODTÜ arazisinin % 85’lik bölümünün orman alanı olduğunu ve bunun önemli bir bölümünün ODTÜ tarafından ağaçlandırıldığını belirtti.

ODTÜ Kampus Planlama Müdürü Göksal Cülcüloğlu, ODTÜ arazisi ve arazi kullanımı hakkında genel bilgiler verdi. ODTÜ 1/5000 Nazım İmar Planı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 07.02.1994 gün ve 65 sayılı kararlı ile onaylandığını, ODTÜ arazisinin korunması amacıyla Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte çalışılarak ODTÜ arazisinin önemli bir bölümünün doğal ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğini belirtti. 1990’lı yıllarda başlayan ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen orman kadastrosu çalışmalarının 2001 yılında sonuçlandığını, böylece ODTÜ arazisinin büyük bir bölümünün “ODTÜ Özel Ormanı” ilan edildiğini söyledi. Ayrıca Eymir Gölü ve yakın çevresinin de Mogan Gölü ve İmrahor Vadisi ile birlikte Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içinde kaldığını söyledi. Koruma Amaçlı İmar Planı ve ilgili yönetmelik gereği, ODTÜ arazisi bütünü içinde kalan ve çeşitli kamu kuruluşlarınca kullanılan arazilerin plan kararlarının da ODTÜ tarafından önerilmesi gerektiğini belirten Cülcüloğlu, III. derece doğal sit alanı olan bu bölgenin ODTÜ sit alanları ile bütünleşik olarak planlanmasını doğru bulduklarını belirtti. ODTÜ arazisinde kampus ve yakın çevresindeki yapılaşmanın yaklaşık % 10, tüm ODTÜ arazisi içindeki yapılaşma oranının ise % 2 olduğu ifade edildi.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü Işın Sun, ODTÜ arazisi içinde yer alan ve inşası yeni tamamlanan Anayasa Mahkemesi yapısı için kendilerinden izin alınmadığını bildirdi. Sun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sit alanlarında koruma amaçlı imar planı hazırlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

ODTÜ planında yeni kullanımların neler olduğu ile ilgili soruya Cülcüloğlu, ODTÜ’nün bu aşamada tam anlamı ile bir “koruma amaçlı” plan yaptığını, Eymir Gölü dahil hiçbir alanda yapılaşma öngörmediğini belirterek, sadece kampus batı bölgesinde 3-4 hektarlık bir alanda “eğitim gelişme bölgesi” planlandığını ifade etti.

Mimarlar Odası adına katılan Faruk Soydemir, ODTÜ planıyla önerilen korumacı yaklaşımın plana komşu alanlarda görülmemesinin kaygı verici olduğunu, PTT bölgesindeki yapılaşmanın çevreye zarar vereceğini belirterek bu toplantıya katılan kurum temsilcileri ile birlikte bölgedeki yapılaşmaya sınırlamalar getirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda, Teknokent alanının sit alanı dışında olduğu ve tüm planlama yetkisinin de Sanayi Bakanlığı’nda olduğu belirtildi.

ODTÜ Hukuk Müşavirliği’nden Mehmet Bilik, bütün dünyada I. derece arkeolojik sit alanlarından itibaren 1 kilometrelik alanlarda yapılaşmaya izin verilmediğini, Ankara’daki tüm plan çalışmalarında ODTÜ arazisinin sit özelliğinin dikkate alınması gerektiği söyledi.

Çankaya Belediyesi İmar Müdürü Erdal Kurttaş, kampus alanını etkileyen dışsal faktörlerin kamu eliyle yapılan müdahaleler olduğunu, Anayasa Mahkemesi, Adalet Akademisi ek blokları, Ankara Üniversitesi ek binaları gibi yapıların bilgileri dışında yapıldığını, Çankaya Belediyesi’nin bu yapılara müdahale ettiğini, ancak durduramadığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan Coşkun Tunç, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı onaylama sürecinin karışık bir süreç olduğunu, onama yetkisi olan birkaç kurum bulunduğunu belirterek “etaplama” konusunda neler düşünüldüğünü ve 2007 yılında onaylanan Ankara 2025 Nazım İmar Planı kararlarına ne ölçüde uyulduğunu sordu. Cülcüloğlu etaplamaya gerek olmadığını, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sürecin işleyebileceğini söyledi. 2025 Planı ile ODTÜ arazisinden geçirilmesi önerilen ancak mahkeme kararı ile iptal ettirilen yol dışında genel arazi kullanım kararlarının uyum içinde olduğunu belirtti. Tunç, tüm planlama kararlarından sorumlu olmadıklarını, Anayasa Mahkemesi ve benzeri bazı planların Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca resen yapıldığını, Ankara Üniversitesi gibi ODTÜ yapılarının da ‘kaçak’ olmasından rahatsız olduklarını söyledi. Cülcüloğlu, ODTÜ’nün de bu yapıları hızla yasallaştırmak istediğini, bunun içinde önce onaylı bir planının olması gerektiğini vurguladı.

Baykan Günay, ODTÜ’nün sadece plan onaması ve benzeri süreçler için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Özel Çevre Koruma Kurumu, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi sekiz kurumla mutabakat sağlaması gerektiğini belirterek, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumların kendilerine yardımcı olmasını istedi. Bilik, ODTÜ’nün ilk kuruluşunda Ankara Belediyesi mücavir alanının bile dışında olduğunu, ilk kampus binalarının tamamının bu dönemde bitirildiğini, mücavir alana dahil edilmesinin sonrasında 1/5000 Nazım Planı’nı onaylattığını ve 2001 yılında Orman Kadastro çalışmalarının tamamlanması ile 1/1000 Uygulama İmar Planı çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi.

İlgili kişi ve kurum temsilcileri ile yapılan ortak toplantılarla karşılıklı bilgilendirme ve görüş paylaşımı ile ODTÜ’nün koruma amaçlı imar planına kavuşması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu icerik 5594 defa görüntülenmiştir.