351
OCAK-ŞUBAT 2010
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kargı Köyü
    Mehmet Emin Yılmaz, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

YAYINLARKÜNYE
ETKİNLİK

UIA 2011 Tokyo Dünya Mimarlık Kongresi’ne Çağrı Tema: “Dizayn2050”

Deniz İncedayı
Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü

2005 İstanbul ve 2008 Torino kongrelerinin ardından UIA Dünya Mimarlık Kongresi 2011 yılı Eylül ayında Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek. İstanbul deneyiminde de yaşandığı gibi, Dünya Mimarlık Kongreleri, adaylık sürecinden başlayarak kongrenin organizasyonu ve gerçekleştirilmesiyle sürüyor ve sonrasını da kapsayan uzun bir zaman dilimine yayılıyor. Çeşitli ülkelerden meslektaşları, farklı etkinlik ve çalışma alanlarını yanyana getiren bu büyük buluşma, meslektaşların dünya ölçeğinde iletişimini güçlendirmeyi, bilginin paylaşılmasına ve tartışılmasına araç olmayı ve birçok disiplinden uzmanları biraraya getirmeyi amaçlıyor. Kongre mimarlık, kentsel tasarım ve planlama alanlarının yanısıra diğer ilgili dallar ve meslek alanlarıyla etkileşimin sağlanmasında, güncel konuların ve başlıkların yerel ve küresel boyutlarıyla tartışmaya açılmasında önemli katkılar sağlayacak bir platform olarak değerlendiriliyor. Yaşanan çevre sorunlarını, değişim dönüşüm süreçlerini farklı bakış ve söylemlerle izleyebilmek, bir arada değerlendirebilmek açısından düzenleyen ülkenin yanısıra tüm dünya ülkelerine mimarlık, sanat ve bilim alanında yapılan bir çağrı olarak görülebilir.

Mimarlık kongrelerinin ana temaları, dünya mimarlığının değişen sorunlarına, genel tartışma başlıklarına ve gündemine göre geniş bir çerçevede ele alınıyor. 2011 kongresinin ana teması da oldukça kapsamlı bir başlıkla tanımlanmış: Dizayn 2050. Toplantının, günümüzün sorunları, siyasi yaklaşımları ve mimarlık politikaları karşısında geleceği tasarlamak, diğer disiplinlerle, bilim ve sanat dallarıyla ilişkilerini vurgulayabilmek, sosyal ve kültürel alandaki sorumluluğuna dikkat çekmek ve küresel tehditler karşısında meslek alanına bir çağrıda bulunabilmek gibi bir sorumluluğu yüklendiği söylenebilir.

Seçilen tema ile, mimarlıkta yeni bir yol haritası üzerinde tartışarak çevreye gelecek için bütüncül meslek politikaları perspektifinden bakabilmek hedefleniyor. Amaç, daha yaşanılabilir, daha sağlıklı ve güvenli bir ortamın düşünsel temellerini atabilmek. Yeni yüzyılın hızlı dönüşümü, teknolojisi, sosyal hareketliliği, ekonomik ve ekolojik çıkmazları karşısında mimarın ve mimarlığın daha yapıcı, daha yaratıcı bir rol üstlenmesine katkıda bulunabilmek. Tokyo 2011 Dünya Kongresi de bu çerçevede üstlendiği sorumlulukla mimarlıkta bir farkındalık yaratmayı, çağdaş yaklaşım ve düşüncelerin meslek alanında yankı bulmasını ve buna paralel öneriler geliştirmesini hedefleyecek.

Tanımlanan geniş çerçevede, “yaşam kalitesi”, “sürdürülebilir kalkınma”, “sağlık ve güvence” düşüncelerini öne çıkartarak Dizayn 2050şemsiyesi altında toplayan, “çevre”, “kültürel değişim”, “yaşam” ve “etik” alt başlıkları oluşturuluyor. Diğer taraftan, bilim komitesi tarafından benimsenen önemli bir vurgu, alt başlıkların birbirlerinden soyut ve yalıtılmış olarak değerlendirilmemesi gereği. Farklı bir deyişle, alt temaların oluşturduğu bütünselliğin ve birleştiriciliğin altının çizilmesi.

Hazırlık çalışmalarına bakıldığında kongrenin, mimarlığın günümüz toplumuyla, yaşam biçimi ve alışkanlıklarıyla doğrudan bir ilişki kurmak gibi bir hedefi geliştirdiği de söylenebilir. Günümüzün dönüşüm ve metalaştırma hızı karşısında çok yönlü “yaşam kalitesi” kavramını insan/toplum boyutuyla değerlendirmek, “sürdürülebilirlik” kavramına somut ve soyut değerler bütününden yaklaşabilmek ve kültür alanında yerel değerleriyle bütünleşen bir vizyonu, ayrımcılık yerine kültürel çoğulculuğu geliştirebilmek yine yapılan hazırlık toplantılarında öne çıkan amaçlar arasında sıralanıyor.

Kongrenin ana mekânı, Japon mimarlığında önemli bir yapı olan Tokyo Uluslararası Forumu. Özgün mimari niteliği, kent içindeki konumu ve çok amaçlı kullanım olanaklarıyla binayı yaşamak meslektaşlar açısından ilginç bir deneyim olacak. Yan etkinlikler için seçilen binalar da kent içi ulaşılabilirliği açısından doğru seçilmiş mekânlar. Burada belirtmek gerekir ki, Tokyo da, İstanbul gibi, dünya çapındaki bir meslek toplantısının kent içinde olmasının avantajlarından yararlanmayı gözardı etmiyor. Bilimsel oturumların, farklı disiplinlerden ana konuşmacıların ve akademik sunuşların yanısıra kent içindeki çok sayıda sergiler de programda ağırlık kazanıyor. Özellikle kongre programına alınan dünyanın farklı ülkelerinin mimarlık okullarının katılacakları temalı sergiler, iletişim fırsatı olarak önemli platformlar olacak. Bunlar, her kongrede olduğu gibi, “Dizayn 2050” başlıklı öğrenci yarışmasıyla ve öğrenci buluşması/forumuyla da desteklenecek.

Türkiye Mimarlar Odası’nın da katıldığı ve izlediği hazırlık süreci, ülkemizden çok sayıda meslektaşın, eğitim, uygulama ve araştırma alanlarından çok sayıda kurum ve kuruluşun kongre temalarına, içeriğine ve tartışmalarına ilgi duyacağını, yararlı katkılarda bulunabileceğini ve katılımın sağlanacağını düşündürüyor. Mimar, öğrenci, eşlik eden vb. gibi farklı kategorilerin bulunduğu kayıt seçeneklerinde erken yapılan başvurularda indirimli ücret uygulanıyor.

Elektronik ortamda sunulan katılım koşullarına ve kongre hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için: www.uia2011tokyo.com

Bu icerik 3254 defa görüntülenmiştir.