351
OCAK-ŞUBAT 2010
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kargı Köyü
    Mehmet Emin Yılmaz, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: MİMARLIK VE EĞİTİMİNDE “KALİTE / YETKİ VE SORUMLULUK”

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın Kazanımları

Mehmet Şener Küçükdoğu
Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Bölümü Başkanı
V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Başkanı

* V. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın açış oturumunda sunulmuş, kısaltılarak dergiye alınmıştır. Tam metne www.mo.org.tr/mek adresinden ulaşılabiliyor.

Küreselleşmenin bir gereği olarak ortaya çıkan ya da güçlenen, yeni işlevler üstlenen UIA, ACE gibi uluslararası mimarlık örgütlerinin mimarlık eğitimine ve mesleğine getirdiği yeni açılımlar, yeni görevler yanında, AB, GATS sürecine bağlı olarak mimarlık hizmetinin serbest dolaşımı, bunun bir sonucu olarak mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması gibi gelişmelerin etiklerinin ülkemizdeki mimarlık mesleğinin uygulanmasına ve eğitim sürecine yansıması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenlerle meslek örgütümüzle eğitim kurumlarımızın ortak çalışma ortamında buluşmasını sağlama misyonuyla yükümlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın birincisinin gerçekleştiği 2001 yılından bu yana düzenlenen her dört kurultayın da ana gündemini, bu sorunların çözümüne yönelik komisyon çalışmalarının tartışıldığı başlıklar oluşturmuştur.

Gerçekte Mimarlık ve Eğitim Kurultayları, mimarlık eğitimini yaşam boyu sürecek eğitimin bir parçası olarak gören bir anlayışın yarattığı bilinçle, fikir üretimine ve ortak eyleme yönelik en kapsamlı ve etkin buluşma platformları olmuştur. Bu platformu meslek odamız, üniversiteler ve diğer ilgili kurumlar oluşturmaktadır.

Anımsanacağı gibi, mesleğimizle ilgili uluslararası gelişmelerin getirdiği yeni açılımlar, bu ortak çabalar sonucunda ülkemizde ilk defa 2001 yılında YTÜ’nün evsahipliğinde düzenlenen ve “Nasıl Bir Gelecek, Nasıl Bir Mimarlık?” ana temalı I. Kurultay’da tartışılmıştır. Bu arada, kurultay gündeminin oluşturulmasında 1995 yılından bu yana yılda iki kez farklı kurumların evsahipliğinde düzenlenmekte olan ve sadece bölüm başkanlarıyla temsilcilerinin oluşturduğu Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu’nun (MOBBİG) çalışmalarının öneminin altını çizmek gerekir. Nitekim bu kurultay platformunun getirdiği anlayış MOBBİG’e de yansımış ve özellikle I. Kurultay’dan sonra düzenlenen MOBBİG toplantılarında meslek odamız en üst düzeyde temsil edilmeye başlanmıştır. Böylelikle MOBBİG gündemlerinde tartışılan, daha çok eğitim ağırlıklı başlıklarda elde edilen fikir ve görüşlerin tüm paydaşların yer aldığı kurultay ortamında görüşülmesine ve oluşan görüş birlikleriyle kararlar alınmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

II. Kurultay, 2003 yılında “Mimarın Formasyonu Nedir, Ne Olmalıdır?”ana temasıyla o zamanki ismiyle Mimar Sinan Üniversitesi’nde; III. Kurultay 2005 yılında “Mimarlık ve Eğitimi Yeniden Yapılanırken”ana temasıyla İTÜ’de ve bundan önceki son kurultay ise 2007 yılında “Mimarlık Eğitimi, Süreklilik ve Değişim” ana temasıyla ODTÜ’de gerçekleştirilmiştir. Geçen bu süre içerisinde gerek MOBBİG ve gerekse kurultay çalışmaları sonucunda Mimarlık Akreditasyon Kurulu ve Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi başlıklarında varılan mutabakatlarla ilgili yönetmelikler ve çalışma esasları oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir. Ancak, özellikle Sürekli Gelişim Merkezi’nin örgütlenme ve işleyişle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin sorunlar henüz giderilmemiştir.

Türkiye Mimarlık Politikası metni, kurultay sürecinin bir kazanımı olarak hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Meslek Pratiği ve Mesleğe Kabul Kurulu Çalışma Grubu da çalışmalarına devam etmiştir. Bu grup, kurultaya sunduğu öneriyle bugünkü yasal çerçeve içerisinde kalma zorunluluğuna bağlı olarak, Mimarlar Odası bünyesinde bir çalışma grubu statüsünde faaliyete geçmesiyle yasal çerçevesinin oluşturulması ve uygulama sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemelerin yapılmasına hız katacak bir model önerisini tartışmaya açacaktır.

Öte yandan, Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Çalışma Grubu ve Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu’nun çalışmaları, Mimarlık Meslek Yasası taslağında belirtilen eğitim süresiyle ve içeriği bağlamında tartışılmaya devam edilmekte olduğundan, bu kurultayda da gündemdeki yerini korumaktadır. Kurulu ve işleyişi açılarından birçok sorunun cevabı henüz bulunamayan, önceki kurultay gündemlerinde yer alan, ancak önemi nedeniyle tartışılmasında yarar olan kamuda mimarlık hizmetleri, bu kurultayımızın gündeminde yeni boyutlarıyla tartışılmaya devam edecektir.

Mimarlık toplumsal sorumluluğu bağlamında yapılı çevrenin kalitesinin artırılmasına yönelik konuları değerlendirmek, toplumla birlikte mimarlığı tartışabilmek, toplum ve mimarlık ilişkisinin yeniden yorumlanmasını sağlamak amacıyla bu başlık da kurultayımızın gündeminde yerini korumaktadır.

Önceki kurultaylarda gündemlerde kısmen yer almasına karşın, giderek önemi daha çok belirginleşen “Mimarlıkta Kalite, Yetki ve Sorumluluklar” başlığı kurultayın ana temasını oluşturmaktadır. Yapılı çevredeki kalitenin sadece mimarlık eğitiminde yüksek kalite hedefine ulaşılmasıyla çözümlenemeyeceği, yapı üretim sürecinin tüm bileşenlerini kapsayacak bir kaliteyi arama duygusunun yerleşmesiyle bunun gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasıyla sağlanabileceği açıklıkla bilinmektedir.

Bu icerik 3526 defa görüntülenmiştir.