351
OCAK-ŞUBAT 2010
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Kargı Köyü
    Mehmet Emin Yılmaz, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

YAYINLARKÜNYE
TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK . 351 | Ocak-Şubat 2010

ETKİNLİK

Sarkis’in Mekân İçinde Mekân Yaratan İşleri / Burçe Gürsel

Çağdaş sanatın önde gelen aktörlerinden Sarkis Zabunyan’ın, “İşlerimde Mimari Mekân” isimli konferansı, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde gerçekleşti. Mimari tasarımların sanatını nasıl etkilediğini ve mimarinin eserleriyle ilgili felsefi buluşmasını katılımcılarla paylaşan sanatçı, söyleşi boyunca mekânla kurmuş olduğu ilişkiden söz etti.

Ekistik 2009 Kongresi’nden İzlenimler / Zeynep Esengil

“İnsan yerleşimleri bilimi” anlamına gelen “ekistik” kavramı, ilk kez, Yunan kent plancısı Doxiadis tarafından ortaya atıldı. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Yerleşim Bilimi Dünya Topluluğu’nun (World Society for Ekistics) bu yılki buluşması, Türkiye ve 20 farklı ülkeden topluluk üyesi 30 katılımcının bildiri sunumu ile Antalya’da gerçekleşti.

“Mimarlığın Sosyal Forumu” 2010’da Ankara’da Toplanıyor / Fatih Söyler

Mimarlığın Sosyal Forumu’nun, Ekim 2010’da Ankara’da düzenlenmesi planlanıyor. Forumun uluslararası ölçekte örgütlenme çalışmaları kapsamında, 24-26 Ekim 2009 tarihlerinde, Ankara’da “deneyimler” konulu ilk hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi.

11. İstanbul Bienali / Nazlı Gürlek

İlk olarak, Bertolt Brecht ve Kurt Weill'in 1928 tarihli "Üç Kuruşluk Opera" adlı eserlerinde ortaya atılan “İnsan neyle yaşar?” sorusu, 11. Uluslararası İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesini oluşturdu. Küratörler, bienali, eleştirel düşüncenin yenilenmesine ve kapitalist dünya düzeninin meydana getirdiği sorunları tartışmaya zemin hazırlayacak bir "meta-araç" olarak tasarladılar.

UIA 2011 Tokyo Dünya Mimarlık Kongresi’ne Çağrı: Tema: “Dizayn2050” / Deniz İncedayı

2005 İstanbul ve 2008 Torino kongrelerinin ardından UIA Dünya Mimarlık Kongresi 2011 yılı Eylül ayında Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek. 2011 kongresinin ana teması ise “Dizayn 2050”. Toplantının, günümüzün sorunları, siyasi yaklaşımları ve mimarlık politikaları karşısında geleceği tasarlamak, diğer disiplinlerle bilim ve sanat dallarıyla ilişkilerini vurgulayabilmek, sosyal ve kültürel alandaki sorumluluğuna dikkat çekmek ve küresel tehditler karşısında meslek alanına bir çağrıda bulunabilmek gibi bir sorumluluğu yükleniyor.

ÖĞRENCİ YARIŞMALARI

“Mimarlığın Toplumsallaştırılması” Sürecinde Bir Araç Olarak Öğrenci Proje Yarışmaları / Nuray Bayraktar

Kent ve kentli için önem taşıyan / simgesel değere sahip alanlar için açılan, farklı disiplinlerden öğrencilerin katılabileceği yarışmalar, toplumun mimarlıkla buluşmasının araçlarından biri olarak görülüyor. 2009 yılı içerisinde bu anlamda iki yarışma açıldı: Kızılay Kent Meydanı ve Çevresi ve Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi yarışmaları.

DOSYA: Mimarlık ve Eğitiminde “Kalite / Yetki ve Sorumluluk”

Mimarlar Odası'nın her iki yılda bir düzenlediği Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın beşincisi, 11-13 Kasım 2009 tarihleri arasında “Kalite / Yetki ve Sorumluluk” teması ile İstanbul Kültür Üniversitesi'nin evsahipliğinde gerçekleşti. Düzenlenen ilk kurultayda sorunların belirlenip, üzerine yapılan değerlendirmelerin belgelenip, çözüm önerilerinin ortaya konması hedefi ile başlanan süreçte bugün kurultaylar bir “bilgilendirme toplantısı” olarak değil, bir “tartışma platformu” olarak kurgulanıyor ve kararlara ulaşma yönünde ciddi bir çaba sarfediliyor. Dosya içerisinde, Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna'nın ve Kurultay Başkanı Mehmet Şener Küçükdoğu'nun gündemi özetleyen açış konuşmaları; kurultaya bildiri sunmak üzere yurtdışı meslek örgütlerinden gelen misafir konukların sunuşları; kurultaya bildiri sunarak, çalışma gruplarına katılarak ve fikir üreterek birebir katkıda bulunan kişilerin süreçle ilgili yaptıkları değerlendirmeler; yapılan on iki oturumun gündem maddeleri ve özellikle vurgulanan konulara ilişkin tartışmalar yer alıyor.

MESLEK ETİĞİ

Meslekte Yanlışlar-Doğrular: UIA ve ACE Metinlerinin Düşündürdükleri / Güven Birkan

Diğer mesleklerde olduğu gibi mimarlık mesleğini uygularken yapılan tercihleri yönlendiren ve belirleyici olan konulardan biri de, kişinin değer yargıları ve vicdanı, yani ahlaki tercihleridir. Yazar, bu konuda UIA ve ACE’nin geliştirdiği etik kurallar üzerine değerlendirmelerde bulunurken, Mimarlar Odası’nın konu hakkındaki yönetmeliğine ilişkin görüşlerini aktarıyor.

YARIŞMA

Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

Kadirli-Adana karayolunun kent merkezi girişinde, Savrun çayı bitişiğinde, rekreasyon alanı kapsamında ele alınması düşünülen projenin, Kadirli’nin kentsel gelişimine ve kent kimliğinin oluşumuna katkıda bulunması ve bu doğrultuda oluşacak yapılaşmaya örnek oluşturması hedefleniyor.

MİMARLIK ELEŞTİRİSİ

Pachacamac Evi / Murat Çetin

Perulu mimar Luis Longhi’nin, filozof bir çift için tasarladığı emeklilik evi, Peru sahil hattındaki Lima kentinin Pachacamac kasabasındaki bir tepe üzerinde konumlanıyor. Yazar, mimarın duruşunu, doğaya hükmeden objeler yaratmaktan, doğanın içinde şiirsel boşluklar yaratmaya çeviren bir tavır olarak yorumluyor. 

KIRSAL YERLEŞİMLER

Kargı Köyü / Mehmet Emin Yılmaz

Derginin bu yeni bölümüyle, Türkiye’nin özgün kırsal yerleşimlerinin, yöresel mimarlığın nitelikli örneklerini barındıran köylerinin, tarihî kentlerin gözden uzak kalmış dokularının daha bilinir kılınması amaçlanıyor. Bölümün ilk yazısı Ankara’nın korunmuş nitelikli dokusu ile ön plana çıkan ilçesi Beypazarı’nın bir köyü: Kargı.

MİMARİ TASARIM

Mimari Tasarımda “Kullanıcı Odaklı” Süreçler / Zehra Ersoy

Yazar, “kullanıcı odaklı tasarım” süreçlerini, mimarlığın genel geçer standartlarına, manifestolarına ve otoriter tasarım süreçlerine karşı bir tepki ve eleştiri olarak yorumluyor. Akademik alanda oluşan birikimlerin yine akademik çevrelere hapsolduğu, bu bilgi altyapısına temellenmesi gereken tasarım/uygulama safhasının ise, Türkiye deneyimlerindeki “en zayıf halka” olduğu görüşünde.

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Kızların Eğitimi için Ankara’daki İki Önemli Yapı: İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Kız Lisesi / Leyla Alpagut

Erken Cumhuriyet döneminde Kemalist ilkelerin biçimlendirdiği modernite projesinin başlıca rollerinden birini kadın kimliği üstlenir. Toplumsal dönüşümde önemli sorumluluklar yüklenen kadınlar için gerekli olan örgütlenme, kız okulları aracılığı ile sağlanır. Okulların çağdaş eğitim programları ve modern binaları bu dönemin yayınlarında sıklıkla ele alınır. Yazıda, Ankara’nın merkezinde İsviçreli mimar Ernst Egli’nin tasarladığı iki kız okulu ele alınıyor.

YAYIN DEĞERLENDİRME

“Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi” Projesi ve Kayseri Örneği Üzerinde Bir Araştırma ve Öneri Üzerine / Halit Yaşa Ersoy

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın kırsal alanda yöresel özelliklerin belirlenmesi amacıyla, ilk olarak Kayseri kentinden başlattığı proje, öncelikle Türkiye’nin özgün dokusunu koruyan diğer kentlerini de kapsayacak biçimde genişletiliyor. Sonuçların derlenerek 6 kitap olarak yayımlandığı Kayseri çalışması, yerinde tespitin ötesinde, araştırma bulgularının önerilere dönüştürülmesiyle de projenin sonraki aşamaları için bir örnek oluşturuyor.

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

Bir Çarşaf Birkaç Sopa / Gürhan Tümer

Kimilerine göre, nasıl ki sıradan bir vatandaşın belediyeye vermek üzere yazdığı bir dilekçe bir edebiyat yapıtı değilse, arabaları güneşten korumak için yapılan bir sundurma da bir mimari yapıt değildir. […] Kalkan-Kaş yolundaki koyların birinde insanlar gördüm: Birkaç sopayı kuma saplamışlar, o sopaların ucuna tutturdukları bir çarşafı germişler, altına girip oturmuşlardı. Orada güneşten korunacaklar, kumlara uzanacaklar belki yemek yiyeceklerdi. Mimarlık biraz da bu değil miydi?

 

Bu icerik 3390 defa görüntülenmiştir.